Публикации

  • Сподели с:
Важно от Държавен вестник

01 февруари 2019

Важно от Държавен вестник

В брой 10 от 1.02.2019 г. са обнародвани:

1. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин

Създадена е нова разпоредба (чл. 7а), съгласно която не се допуска лице по чл. 3 да предоставя документ с информация за текуща сума по сметка, наподобяващ визуално или по съдържание на фискален, системен или служебен бон. Не се допуска издаване на служебен бон при извършване на продажби и за направени клиентски поръчки.

Предвидени са допълнителни реквизити на фискалната касова бележка, която се издава при покупка на течни горива.

Въведени са промени, касаещи течните горива в Приложение № 1 (Функционални изисквания към фискалните устройства).

Въведена е дефиниция на понятието „покупна цена на горивото”.

Предвидена е нова преходна разпоредба, съгласно която лицата, които използват ЕСФП, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на тази наредба в срок до 31 март 2019 г. Досегашният ред за регистриране и отчитане на продажбите/зарежданията на течни горива се прилага от лицата до привеждане на дейността им в съответствие с изискванията на тази наредба, но не по-късно от 31 март 2019г.

До изтичане на срока, определен с § 71, ал. 3 от преходните и заключителните разпоредби към Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (ДВ, бр. 80 от 2018 г.), отпечатването на QR кода във фискалната касова бележка не е задължително за лицата, използващи ЕСФП.

Влиза в сила от 05 февруари 2019г.

 

2. Постановление № 14 от 25 януари 2019 г. за изменение и допълнение на Наредбата за критериите за устойчивост на биогоривата и течните горива от биомаса, приета с Постановление № 302 на Министерския съвет от 2012 г.

Влиза в сила от 05 февруари 2019 г.

 

Към целия брой 10 от  1 февруари 2019 г.:

http://dv.parliament.bg/DVWeb/broeveList.faces

 

От Официален вестник на ЕС:

Към брой L 31 от 1 февруари 2019 г. на Официален вестник на ЕС, официален раздел:

1. Поправка на Директива (ЕС) 2018/822 на Съвета от 25 май 2018 година за изменение на Директива 2011/16/ЕС по отношение на задължителния автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане, свързана с подлежащите на оповестяване трансгранични договорености

Към брой С-35 от 28 януари 2018 г. на Официален вестник на ЕС, неофициален раздел

2. Дело C-264/17 - Решение на Съда (четвърти състав) от 29 ноември 2018 г. (преюдициално запитване от Finanzgericht Münster — Германия) — Harry Mensing/Finanzamt Hamm — Данъчни въпроси — Данък върху добавената стойност (ДДС) — Директива 2006/112/ЕО — Член 314 — Член 316 — Член 322 — Специални режими, приложими по отношение на произведения на изкуството — Режим за облагане на маржа на печалбата — Данъчнозадължени дилъри — Доставка на произведения на изкуството от техните автори или от правоприемниците им — Вътреобщностни сделки — Отказ на националните данъчни органи да признаят на данъчнозадължено лице да се ползва от правото на избор дали да прилага режима за облагане на маржа на печалбата — Условия за прилагане — Право на приспадане на платения по получени доставки данък — Произведения на изкуството, колекционерски предмети и антикварни предмети.

3. Дело C-548/17 - Решение на Съда (шести състав) от 29 ноември 2018 г. (преюдициално запитване от Bundesfinanzhof — Германия) — Finanzamt Goslar/baumgarten sports & more GmbH — Данъчни въпроси — Данък върху добавената стойност (ДДС) — Данъчно облагане на посредници на професионални футболни играчи — Плащане чрез вноски и под условие — Данъчно събитие, изискуемост и събиране на данъка

Към всички Публикации