Публикации

  • Сподели с:
Важно от Държавен вестник

04 януари 2019

Важно от Държавен вестник

В брой 2 от 04.01.2019 г. са обнародвани:

  • Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 30 от 2016 г. за изчисляване размера на дължимите от банките премийни вноски по Закона за гарантиране на влоговете в банките

Влиза в сила от 8 януари 2019 г.

 

  • Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 22 от 2005 г. за условията и реда за вписване и отписване на публични дружества, други емитенти на ценни книжа и емисии ценни книжа в регистъра на Комисията за финансов надзор

Влиза в сила от 8 януари 2019г.

 

  • Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 53 от 2016 г. за изискванията към отчетността, оценката на активите и пасивите и образуването на техническите резерви на застрахователите, презастрахователите и Гаранционния фонд

Влиза в сила от 8 януари 2019г.

 

Към целия брой 2 от 4 януари 2019 г.:

http://dv.parliament.bg/DVWeb/index.faces

 

Към всички Публикации