Публикации

  • Сподели с:
Важно от Държавен вестник

27 декември 2018

Важно от Държавен вестник

В брой 106 от 21.12.2018 г. е обнародван:

 

  • Закон за изменение и допълнение на Закона за Българската народна банка

Законът въвежда промени в Закона за кредитните институции, Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници и в Закона за ипотечните облигaции.

Влиза в сила от 25 декември 2018 г.

 

Към целия брой 106 от  21 декември 2018 г.:

http://dv.parliament.bg/DVWeb/broeveList.faces

 

От Официален вестник на ЕС:

Към брой L 328 от 21 декември 2018 на Официален вестник на ЕС, официален раздел:

 

  • ДИРЕКТИВА (ЕС) 2018/2001 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 11 декември 2018 година за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници

 

Към всички Публикации