Публикации

 • Сподели с:
Важно от Държавен вестник

12 декември 2018

Важно от Държавен вестник

В брой 102 от 11.12.2018 г. са обнародвани:

 • Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г.

Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2019 г.:

  • минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно приложение № 1 към закона
  • минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица – 560 лв.
  • минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители – 400 лв
  • максимален месечен размер на осигурителния доход – 3000 лв.

Законът въвежда промени в Кодекса за социално осигуряване и в Закона за здравето.

Влиза в сила от 1 януари 2019 г.

 

 • Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2019 г.

През 2019г. се запазва 8% размер на задължителната здравноосигурителна вноска.

Законът въвежда промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Закона за здравето, Закона за здравното осигуряване, Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и в други закони.

Влиза в сила от 1 януари 2019 г. с изключения.

 

Към целия брой 102 от  11 декември 2018 г.:

http://dv.parliament.bg/DVWeb/broeveList.faces

 

От Официален вестник на ЕС:

Към брой L 311 от 7 декември 2018 на Официален вестник на ЕС, официален раздел:

 

 • РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/1909 НА СЪВЕТА от 4 декември 2018 година за изменение на Регламент (ЕС) № 904/2010 по отношение на обмена на информация за целите на наблюдението на правилното прилагане на режима на складиране на стоки до поискване от клиента

Регламентът влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз. Прилага се от 1 януари 2020 г.

 • ДИРЕКТИВА (ЕС) 2018/1910 НА СЪВЕТА от 4 декември 2018 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на хармонизирането и опростяването на някои правила от системата на данъка върху добавената стойност за данъчно облагане на търговията между държавите членки

Директивата влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

 • РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (EС) 2018/1912 НА СЪВЕТА от 4 декември 2018 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 по отношение на някои освобождавания при вътреобщностни сделки

Регламентът влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз. Прилага се от 1 януари 2020 г.

Към всички Публикации