Актуално

  • Сподели с:
Важно от Държавен вестник

27 ноември 2018

Важно от Държавен вестник

В брой 98 от 27.11.2018 г. са обнародвани:

  • Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане

По-подробна информация за обнародваните промени ще бъде предоставена в рубриката „Четете по-подробно за..”.

Законът въвежда изменения в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Закона за местните данъци и такси, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, Закона за акцизите и данъчните складове, Закона за митниците, Закона за Данък върху добавената стойност, Закона за счетоводството, Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Кодекса за социално осигуряване и в други закони.

 

Влиза в сила от 1 януари 2019 г. с изключения.

 

  • Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-2 от 2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии

Влиза в сила от 27 ноември 2018 г. с изключения.

 

  • Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2013 г. за регулиране на цените на природния газ

Влиза в сила от 19.11.2018 г.

 

Влиза в сила от  27  ноември 2018 г.

 

Към целия брой 98 от  27 ноември 2018 г.:

http://dv.parliament.bg/DVWeb/broeveList.faces

 

От Официален вестник на ЕС:

Към брой L299 от 26.11.2018 на Официален вестник на ЕС, официален раздел:

 

  • Регламент (ЕС) 2018/1845 на Европейската централна банка от 21 ноември 2018 година относно упражняването на право на преценка съгласно член 178, параграф 2, буква г) от Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на прага за оценяване на значимостта на просрочените кредитни задължения (ЕЦБ/2018/26)

 

Към всички Публикации