Актуално

  • Сподели с:
Важно от Държавен вестник

16 ноември 2018

Важно от Държавен вестник

В брой 95 от 16.11.2018 г. са обнародвани:

  • Указ № 259 за връщане за ново обсъждане в Народното събрание на Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, приет от 44-то Народно събрание на 7 ноември 2018 г., и мотивите към него

Президентът на Републиката връща за ново обсъждане § 39, т. 6, т. 15, т. 17, т. 23, букви „а“ и „б“, § 40, § 50 и § 64 от Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗИДЗКПО), приет на 7 ноември 2018 г. Цитираните параграфи касаят въведените с преходните и заключителни разпоредби на ЗИДЗКПО промени в Закона за местните данъци и такси и в Закона за митниците.

 

  • Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 и т. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, както и на лекарствени продукти за здравни дейности по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето

Влиза в сила от 16.11.2018 г.

 

  • Наредба № 63 от 8 ноември 2018 г. за изискванията към съдържанието, периодичността на изготвяне и сроковете за представяне на отчетите за надзорни цели на пенсионноосигурителните дружества и управляваните от тях фондове

Влиза в сила от 19.11.2018 г.

 

Към целия брой 95 от 16 ноември 2018 г.:

http://dv.parliament.bg/DVWeb/broeveList.faces

 

Към всички Публикации