Актуално

 • Сподели с:
Важно от Държавен вестник

13 ноември 2018

Важно от Държавен вестник

В брой 94 от 13.11.2018 г. са обнародвани:

 • Закон за изменение и допълнение на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения

Законът въвежда задължение за доставчиците на медийни услуги и за разпространителите на печатни издания ежегодно в срок до 30 юни да декларират действителния си собственик. Освен действителен собственик, доставчиците на медийни услуги следва да предоставят информация дали действителният собственик заема публична длъжност, както и информация за всяко получено финансиране през предходната календарна година, неговия размер и основание, включително данни за лицето, извършило финансирането. Разпространителите на печатни издания, освен действителен собственик, следва да декларират и броя обекти за продажба на дребно на периодични печатни издания.

Предоставената информацията ще бъде включена в публичен регистър, който предстой да бъде създаден в 1 годишен срок от влизане на закона в сила от Министерство на културата.

Предвидена е санкция в размер от 10 000 лв. до 15 000 лв. за неизпълнение на задължението за деклариране, а при повторно нарушение санкцията е в размер от 20 000 до 30 000 лв.

 

Законът въвежда изменения в Закона за закрила и развитие на културата и Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.

Влиза в сила от  17  ноември 2018 г.

 

 • Закон за киберсигурност

Законът въвежда изискванията на Директива (EС) 2016/1148 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 г. относно мерки за високо общо ниво на сигурност на мрежите и информационните системи в Съюза (OB, L 194/1 от 19 юли 2016 г.).

Законът предвижда мерки по прилагане на Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/151 на Комисията от 30 януари 2018 г. за определяне на правила за прилагане на Директива (ЕС) 2016/1148 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на допълнителното уточняване на елементите, които трябва да се вземат предвид от доставчиците на цифрови услуги при управлението на рисковете за сигурността на мрежите и информационните системи, както и на показателите за определяне на това дали даден инцидент има съществено въздействие (OB, L 26/48 от 31 януари 2018 г.).

 

Законът въвежда изменения в Закона за мерките срещу изпирането на пари, Закона за електронната търговия, Закона за електронните съобщения, Закона за електронното управление, Закона за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност и Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс. 

Влиза в сила на 17 ноември 2018 г. с изключения.

 • Закон за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права

Законът въвежда изискванията на Директива (ЕС) 2017/1564 на Европейския парламент и на Съвета от 13 септември 2017 г. относно определени позволени видове използване на определени произведения и други обекти, закриляни от авторското право и сродните му права, в полза на слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали, и за изменение на Директива 2001/29/ЕО относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество (OB, L 242/6 от 20 септември 2017 г.).

Влиза в сила от  17  ноември 2018 г.

 

 

 • Наредба № Н-9 от 7 ноември 2018 г. за регистрите, водени от Агенция „Митници“

Влиза в сила от  17  ноември 2018 г.

 • Наредба № 62 от 30 октомври 2018 г. за реда за съхраняване, използване и унищожаване от пенсионноосигурителните дружества на документите и дан­ните, свързани с дейността по допълнително пенсионно осигуряване

Влиза в сила от 19 ноември 2018 г.

 

 • Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2003 г. за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното дружество, на стойността на нетните активи на фонда, за изчисляване и обявяване на стойността на един дял и за изискванията към воденето на индивидуалните партиди

Влиза в сила от 19 ноември 2018 г.

 

 • Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 29 от 2006 г. за минималното ниво на кредитните рейтинги на банките и за определяне на държавите, регулираните пазари и индексите на регулираните пазари на ценни книжа съгласно чл. 176, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване

Влиза в сила от 19 ноември 2018 г.

 

Към целия брой 94 от  13 ноември 2018 г.:

http://dv.parliament.bg/DVWeb/broeveList.faces

 

От Официален вестник на ЕС:

1. Официален раздел:

 

 • ДИРЕКТИВА (ЕС) 2018/1695 НА СЪВЕТА от 6 ноември 2018 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на срока на прилагане на незадължителния механизъм за обратно начисляване във връзка с доставките на някои стоки и услуги, при които съществува риск от измами, и на механизма за бързо реагиране срещу измамите с ДДС - брой L 282 от 12.11.2018 г.

Към брой L 282 от 12.11.2018 г.:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2018:282:TOC

 

 • РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/1672 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 октомври 2018 година относно контрола на паричните средства, които се внасят в Съюза или се изнасят от него, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1889/2005 - брой L 284 от 12.11.2018 г.

Към брой L 284 от 12.11.2018 г.:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2018:284:TOC

 

 • РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/1700 НА СЪВЕТА от 6 ноември 2018 година за изменение на Решение за изпълнение 2013/54/ЕС за предоставяне на разрешение на Република Словения да въведе специална мярка за дерогация от член 287 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност - брой L 285 от 13.11.2018 г.

Към брой L 285 от 13.11.2018 г.:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2018:285:TOC

 

2. Неофициален раздел - брой C 408 от 11.2018 г.

 

 • Дело C-685/16: Решение на Съда (пети състав) от 20 септември 2018 г. (преюдициално запитване от Finanzgericht Münster — Германия) - Преюдициално запитване - Членове 63 — 65 ДФЕС - свободно движение на капитали - Намаляване на облагаемата печалба - Дялови участия на дружество майка в капиталово дружество с управление и седалище в трета държава - Дивиденти, разпределени на дружеството майка - Възможност за данъчно приспадане, поставена в зависимост от по-строги условия в сравнение с приспадането на печалбата, получена от дялови участия в неосвободено от данъчно облагане капиталово дружество, учредено по националното право

 

 • Дело C-69/17: Решение на Съда (седми състав) от 12 септември 2018 г. (преюдициално запитване от Curtea de Apel Bucureşti — Румъния) — Siemens Gamesa Renewable Energy România SRL, с предишно наименование Gamesa Wind România SRL/Agenţia Naţională de Administrare Fiscală — Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală — Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili (Дело C-69/17) - Преюдициално запитване - Данъчни въпроси - Данък върху добавената стойност (ДДС) - Право на приспадане - Покупки, направени от данъчнозадълженото лице, обявено за „неактивно“ от данъчната администрация - Отказ на правото на приспадане - Принципи на пропорционалност и неутралитет на ДДС

Към брой C408 от 12.11.2018 г.:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2018:408:TOC

 

Към всички Публикации