Актуално

  • Сподели с:
Важно от Държавен вестник

06 ноември 2018

Важно от Държавен вестник

В брой 92 от 06.11.2018 г. са обнародвани:

  • Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 49 от 2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост

Влиза в сила от 6 ноември 2018 г.

 

  • Наредба № 34 от 24 октомври 2018 г. за определяне на Методика за начина за разпределяне на разходите при определяне на цени за предоставяне на достъп до и съвместно ползване на физическа инфраструктура и право на преминаване по Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура

С наредбата се определя Методика за начина за разпределяне на разходите при определяне на цени за предоставяне на достъп до и съвместно ползване на физическа инфраструктура и право на преминаване по Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура съгласно приложението.

Влиза в сила на 10.11.2018 г.

 

Към целия брой 92 от 06 ноември 2018 г.:

http://dv.parliament.bg/DVWeb/broeveList.faces

 

От Официален вестник на ЕС:

Към брой C 399 от 05.11.2018 г. на Официален вестник на ЕС, Неофициален раздел:

 

  • Дело C-527/16 - Решение на Съда (първи състав) от 6 септември 2018 г. по преюдициално запитване от Verwaltungsgerichtshof — Австрия — Salzburger Gebietskrankenkasse, Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz - Социална сигурност - Регламент (ЕО) № 987/2009 - Член 5 и член 19, параграф 2 - Работници, командировани в държава членка, различна от тази, в която работодателят обичайно осъществява дейността си - Издаване на удостоверения A1 от държавата членка на произход след признаването от приемащата държава членка на подчиняването на работниците на нейната социалноосигурителна схема - Становище на административната комисия - Неправилно издаване на удостоверения A1 - Установяване - Обвързващ характер и обратно действие на тези удостоверения - Регламент (ЕО) № 883/2004 - Приложимо законодателство - Член 12, параграф 1 - Понятие за лице, „изпратено да замества друго лице“)

 

  • Дело C-184/18 - Определение на Съда (седми състав) от 6 септември 2018 г. (преюдициално запитване от Tribunal Central Administrativo Sul — Португалия) — Fazenda Pública/Carlos Manuel Patrício Teixeira, Maria Madalena da Silva Moreira Patrício Teixeira (Преюдициално запитване - Член 99 от Процедурния правилник на Съда - Пряко данъчно облагане - Член 18 ДФЕС - Принцип на недискриминация - Членове 63, 64 и 65 ДФЕС - Свободно движение на капитали - По-високо данъчно облагане на печалби от недвижими имоти, реализирани от неустановени лица - Ограничения за движението на капитали с местоназначение или произход от трети страни)

 

Към всички Публикации