Актуално

  • Сподели с:
Важно от Държавен вестник

02 ноември 2018

Важно от Държавен вестник

В брой 91 от 02.11.2018 г. са обнародвани:

  • Закон за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници

Законът въвежда изискванията на чл. 2 и Приложение II от Директива (ЕС) 2015/1513 на Европейския парламент и на Съвета от 9 септември 2015 г. за изменение на Директива 98/70/ЕО относно качеството на бензиновите и дизеловите горива и за изменение на Директива 2009/28/ЕО за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници (ОВ, L 239/1 от 15 септември 2015 г.).

Влиза в сила от 6 ноември 2018 г.

 

  • Инструкция № 8121з-1276 от 11 октомври 2018 г. за реда и организацията за издаване на документи и удостоверения по Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз, кoито не са български граждани, и членовете на техните семейства

Законът въвежда изискванията на чл. 2 и Приложение II от Директива (ЕС) 2015/1513 на Европейския парламент и на Съвета от 9 септември 2015 г. за изменение на Директива 98/70/ЕО относно качеството на бензиновите и дизеловите горива и за изменение на Директива 2009/28/ЕО за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници (ОВ, L 239/1 от 15 септември 2015 г.).

Влиза в сила от 06 ноември 2018 г.

 

Към целия брой 91 от 02 ноември 2018 г.:

http://dv.parliament.bg/DVWeb/broeveList.faces

Към всички Публикации