Актуално

  • Сподели с:
Важно от Държавен вестник

30 октомври 2018

Важно от Държавен вестник

В брой 90 от 30.10.2018 г. e обнародван:

  • Закон за изменение на Закона за държавната собственост

Промените засягат разпоредбите относно придобиването и разпореждането с имоти и вещи – частна държавна собственост. След влизане на закона в сила ще е допустим апорт на имоти и вещи – частна държавна собственост в капитала на търговски дружества, в които държавата не е едноличен собственик. Преди изменението, държавата можеше да апортира имоти и вещи – частна държавна собственост само в капитала на търговски дружества, в които е едноличен собственик на капитала.

Отменена е разпоредбата на чл. 43, ал. 3 от ЗДС, която не допуска апорт на имоти и вещи - собственост на търговски дружества, включени в приложение № 1 към чл. 3, ал. 1 "Списък на търговските дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или обособени части от тях" на Закона за приватизация и следприватизационен контрол.

 

Законът въвежда промени в Закона за приватизация и следприватизационен контрол. Промените касаят разпоредбите за апорт на имоти и вещи, собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие.

 

Влиза в сила от 3 ноември 2018 г.

Към целия брой 90 от 30 октомври 2018 г.:

http://dv.parliament.bg/DVWeb/broeveList.faces

 

От Официален вестник на ЕС:

Към брой L 271 от 30.10.2018 г. на Официален вестник на ЕС:

 

  • ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/1618 НА КОМИСИЯТА от 12 юли 2018 година за изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 231/2013 по отношение на задълженията на депозитаря по съхранение (текст от значение за ЕИП)

 

  • ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/1619 НА КОМИСИЯТА от 12 юли 2018 година за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2016/438 по отношение на задълженията на депозитаря по съхранение (текст от значение за ЕИП)

 

  • ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/1620 НА КОМИСИЯТА от 13 юли 2018 година за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 за допълнение на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискването за ликвидно покритие за кредитните институции (текст от значение за ЕИП)

Към всички Публикации