Актуално

  • Сподели с:
Важно от Държавен вестник

23 октомври 2018

Важно от Държавен вестник

В брой 88 от 23.10.2018 г. са обнародвани:

  • Закон за изменение на Търговския закон

По-съществената част от измененията касаят правната уредба на акционерните дружества.

            Отпада възможността за издаване на акции на приносител. Издадените до влизането в сила на този закон акции на приносител или заместващи ги временни удостоверения се заменят с поименни акции. В 9-месечен срок от влизането в сила на този закон дружествата, издали акции на приносител или заместващи ги временни удостоверения, са длъжни да изменят уставите си, като предвидят, че акциите им са поименни, заменят акциите на приносител или заместващите ги временни удостоверения с поименни акции, започват да водят книги за акционерите, заявяват за вписване промените и представят за обявяване изменените устави в търговския регистър. Към заявлението се прилага заверено актуално извлечение от книгата за акционерите.

            След влизането в сила на Закона за изменение на Търговския закон, срещу временни удостоверения, удостоверяващи права по записани акции на приносител, могат да се получават само поименни акции.

Влиза в сила от 23 октомври 2018 г. с изключения

  • Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел

Влиза в сила от 23 октомври 2018 г. с изключения

  • Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2004 г. за корабните документи

Влиза в сила от 23 октомври 2018 г.

Към целия брой 88 от 23 октомври 2018 г.:

http://dv.parliament.bg/DVWeb/broeveList.faces

Към всички Публикации