Актуално

  • Сподели с:
Важно от Държавен вестник

19 октомври 2018

Важно от Държавен вестник

В брой 87 от 19.10.2018 г. е обнародван:

  • Закон за изменение на Закона за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове

Влиза в сила от 19 октомври 2018 г. с изключения

 

Към целия брой 87 от 19 октомври 2018 г.:

http://dv.parliament.bg/DVWeb/broeveList.faces

 

От Официален вестник на ЕС:

Към брой L 259 от 16 октомври 2018 на Официален вестник на ЕС:

  • РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/1541 НА СЪВЕТА от 2 октомври 2018 година за изменение на регламенти (ЕС) № 904/2010 и (ЕС) 2017/2454 по отношение на мерките за засилване на административното сътрудничество в областта на данъка върху добавената стойност

Към всички Публикации