Актуално

  • Сподели с:
Важно от Държавен вестник

12 октомври 2018

Важно от Държавен вестник

В брой 84 от 12 октомври 2018 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Влиза в сила от 12 октомври  2018 г. с изключения.

 

Към целия брой 84 от 12 октомври 2018 г.:

http://dv.parliament.bg/DVWeb/broeveList.faces

 

От Официален вестник на ЕС:

  • Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно приложимото право към имуществените последици от сделките с ценни книжа “[COM(2018) 89 final] — „Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на трансграничното разпространение на колективни инвестиционни фондове“ [COM(2018) 92 final – 2018/0041 (COD)] — „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно приложимото право към действието спрямо трети лица на прехвърлянето на вземания“ [COM(2018) 96 final – 2018/0044 (COD)] — „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за улесняване на трансграничното разпространение на колективни инвестиционни фондове, както и за изменение на регламенти (ЕС) № 345/2013 и (ЕС) № 346/2013“ [COM(2018) 110 final – 2018/0045 (COD)] – брой С 367 от 10.10.2018 г.;

 

  • Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на експозициите под формата на покрити облигации“ [COM(2018) 93 final — 2018/0042 (COD)] — „Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно емитирането на покрити облигации и публичния надзор върху тях и за изменение на Директива 2009/65/ЕО и Директива 2014/59/ЕС“ [COM(2018) 94 final — 2018/0043 (COD)]Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на експозициите под формата на покрити облигации“ [COM(2018) 93 final — 2018/0042 (COD)] — „Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно емитирането на покрити облигации и публичния надзор върху тях и за изменение на Директива 2009/65/ЕО и Директива 2014/59/ЕС“ [COM(2018) 94 final — 2018/0043 (COD)] – брой С 367 от 10.10.2018 г.;

 

  • Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на срока на прилагане на незадължителния механизъм за обратно начисляване във връзка с доставките на някои стоки и услуги, при които съществува риск от измами, и на механизма за бързо реагиране срещу измамите с ДДС“ [COM(2018) 298 final — 2018/0150(CNS)] – брой С 367 от 10.10.2018 г.

 

Към брой С 367 от 10.10.2018 г. на Официален вестник на ЕС:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=OJ:C:2018:367:TOC

Към всички Публикации