Публикации

  • Сподели с:
Важно от Държавен вестник

08 август 2018

В брой 65 от 07.08.2018 г. са обнародвани:

  •  Закон за изменение и допълнение на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел

С този закон се създават някои нови задължения за дружества със специална инвестиционна цел (ДСИЦ). Конкретно: относно процентното съотношение  на активите и брутните приходи за съответната финансова година на дружеството със специална инвестиционна цел за секюритизиране на недвижими имоти.

Други по-значими изменения са свързани с възможността ДСИЦ да използват банкови продукти и сметки, различни от банката депозитар, както и да участват в проекти за развитие на недвижими имоти или в покупката на големи обекти от недвижими имоти чрез учредяване или придобиване на участие в специализирано дружество с изключителен предмет на дейност.

Влиза в сила от 11 август 2018 г.

  • Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс

Отменена е разпоредбата, съгласно която сроковете спират да текат за страните през дните, обявени за официални празници, както и по време на съдебната ваканция. Тази  промяна влиза в сила на 1 септември 2018 г.

Изменени са текстове свързани с местната подсъдност при искове на и срещу потребители, за непозволено увреждане, както и са приети текстове за сроковете, в които може да се прави възражение за местна подсъдност по тези дела.

Влиза в сила от 7 август 2018 г. с изключения

  • Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове

Измененията са свързани с въвеждането на т. нар. „драфт сървей” метод и по-конкретно неговата легална дефиниция и приложение за целите на закона.

Влиза в сила от 7 август 2018 г. с изключения.

 

  • Решение № 13 от 27 юли 2018 г. по конституционно дело № 3 от 2018 г.

С решението се постановява, че Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с  насилието над жени и домашното насилие, съставена на 11.05.2011 г. в гр. Истанбул, подписана от Република България на 21.04.2016 г., не съответства на Конституцията на Република България.

Към целия брой 65 от 7 август 2018 г.:

http://dv.parliament.bg/DVWeb/broeveList.faces

Към всички Публикации