Публикации

  • Сподели с:
Важно от Държавен вестник

11 май 2018

 

Обнародвани са:

 

  • Постановление № 70 от 8 май 2018 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, приет с Постановление № 242 на Министерския съвет от 2016 г.

Влиза в сила от 11 май 2018 г.

 

  • Наредба № 60 от 2 май 2018 г. за изискванията към документите по чл. 122а, ал. 1, т. 6 и 11, по чл. 145, ал. 1, т. 3, 7, 8 и 10 и по чл. 218, ал. 2, т. 3, 7, 8 и 11 от Кодекса за социално осигуряване за издаване на пенсионна лицензия и на разрешение за управление на пенсионен фонд

С наредбата се определят изискванията към бизнес плана за дейността на пенсионно осигурително дружество, данните и документите  за информационната система на пенсионно осигурително дружество, актюерските разчети за предлаганите пенсионни схеми, справката за кадрова обезпеченост и правилата за процедурите за наблюдение, измерване и управление на риска, свързан с инвестициите на фонд за допълнително пенсионно осигуряване.

Влиза в сила от 11 ноември  2018 г.

 

 

Към целия брой 39/11.05.2018 г.:

http://dv.parliament.bg/DVWeb/broeveList.faces

 

Към всички Публикации