Актуално

  • Сподели с:
Важно от Държавен вестник

02 април 2018

 

 

Към целия брой 29/30.03.2018 г.

http://dv.parliament.bg/DVWeb/broeveList.faces

 

От Официален вестник на ЕС:

 

  • Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/503 на Комисията от 7 март 2018 година за изменение на Регламент (ЕО) № 684/2009 за прилагане на Директива 2008/118/ЕО на Съвета по отношение на компютризираните процедури за движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз - брой L 86 от 28.03.2018 г.

 

  • Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/504 на Комисията от 7 март 2018 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 612/2013 относно работата на регистъра на икономическите оператори и данъчните складове и свързаните с тях статистически данни и докладване в съответствие с Регламент (ЕС) № 389/2012 на Съвета относно административното сътрудничество в областта на акцизите - брой L 86 от 28.03.2018 г.

 

  • Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/505 на Комисията от 7 март 2018 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/323 за определяне на подробни правила за сътрудничество и обмен на информация между държавите членки относно стоки под режим отложено плащане на акциз съгласно Регламент (ЕС) № 389/2012 на Съвета - брой L 86 от 28.03.2018 г.

 

 

Към брой L 86 от 28 март 2018 г. на Официален вестник на ЕС:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=OJ:L:2018:086:TOC

 

 

 

Към всички Публикации