Актуално

  • Сподели с:
Важно от Държавен вестник

19 януари 2018

Обнародвани са:

 

  • Закон за изменение на Закона за собствеността

Влиза в сила от 31 декември 2017 г.

 

  • Наредба за изменение на Наредбата за реда за възстановяване на внесени осигурителни вноски от работодатели и специализираните предприятия, трудово-лечебни бази и кооперациите на хората с увреждания, членуващи в национално представителните организации на и за хора с увреждания

Влиза в сила от 19  януари 2018 г.

 

  • Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

Влиза в сила от 1  януари 2018 г.

 

Към целия брой 7/19.01.2018 г.:

http://dv.parliament.bg/DVWeb/broeveList.faces

 

От Официален вестник на ЕС:

 

  • Делегиран регламент (ЕС) 2018/72 на Комисията от 4 октомври 2017 година за допълване на Регламент (ЕС) 2015/751 на Европейския парламент и на Съвета относно обменните такси за платежни операции, свързани с карти, във връзка с регулаторните технически стандарти за определяне на изискванията, които трябва да се спазват от платежните картови схеми и обработващите субекти, за да се осигури прилагането на изискванията за независимост по отношение на счетоводството, организацията и процеса на вземане на решения - брой L 13 от 18 януари 2018 г.

     

Към брой L 13 от 18 януари 2018 г. на Официален вестник на ЕС:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=OJ:L:2018:013:TOC

 

  • Решение на Съда от 13 септември 2017 година по дело E-15/16 — Yara International ASA срещу Правителството на Норвегия (Свобода на установяване — Членове 31 и 34 от Споразумението за ЕИП — Необходимост — Национални правила за вътрешногрупови вноски — Балансирано разпределение на правомощията за данъчно облагане — Изключение при крайна загуба — Риск от избягване на данъци — Напълно изкуствени договорености — Забрана за злоупотреба с права) - брой C 16 от 18 януари 2018 г.

 

Към брой C 16 от 18 януари 2018 г. на Официален вестник на ЕС:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=OJ:C:2018:016:TOC

Към всички Публикации