Актуално

  • Сподели с:
Важно от Държавен вестник

09 януари 2018

Обнародвани са:

 

  • Наредба № 7 от 28 декември 2017 г. за реда за одобряване типа на земеделски и горски превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли за тях

Наредбата се издава на основание чл. 9а, ал. 12 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника.

Влиза в сила от 9 януари 2018 г.

 

  • Наредба за отменяне на Наредба № 40 от 2003 г. за реда на регистриране на търговците на зърно, водене и съхранение на регистъра и за осъществяване на контрол върху тяхната дейност

Влиза в сила от 9 януари 2018 г.

 

  • Наредба за отменяне на Наредба № 10 от 2005 г. за реда на контрол и отчетност на складовете за съхранение на изкупено при намеса на пазара зърно

Влиза в сила от 9 януари 2018 г.

 

  • Наредба за отменяне на Наредба № 23 от 2006 г. за реда за водене на регистър на договорите за влог на зърно от регистрирани зърнохранилища

Влиза в сила от 9 януари 2018 г.

 

Към целия брой 4/09.01.2018 г.:

http://dv.parliament.bg/DVWeb/broeveList.faces

 

От Официален вестник на ЕС:

 

  • Дело C-298/16: Решение на Съда (трети състав) от 9 ноември 2017 г. (преюдициално запитване от Curtea de Apel Cluj — Румъния) — Teodor Ispas, Anduţa Ispas/Direcţia Generală a Finanţelor Publice Cluj (Преюдициално запитване — Общи принципи на правото на Съюза — Право на добра администрация и право на защита — Национална данъчна правна уредба, която предвижда правото на лицето да бъде изслушано и правото му на информация в хода на данъчно административно производство — Решение за облагане с данък върху добавената стойност, издадено от националните данъчни органи, без да се даде достъп на данъчнозадълженото лице до информацията и до документите, на които се основава посоченото решение) – брой C 005 от 8 януари 2018 г.

 

  • Дело C-474/16: Определение на Съда (шести състав) от 24 октомври 2017 г. (преюдициално запитване от Cour d'appel de Colmar — Франция) — Наказателно производство срещу Belu Dienstleistung GmbH & Co KG, Stefan Nikless (Преюдициално запитване — Член 99 от Процедурния правилник на Съда — Еднакви преюдициални въпроси — Координация на системите за социална сигурност — Регламент (ЕО) № 883/2004 — Приложимо законодателство — Certificat A 1 — Доказателствена сила) – брой C 005 от 8 януари 2018 г.

 

  • Дело C-552/16: Решение на Съда (шести състав) от 9 ноември 2017 г. (преюдициално запитване от Административен съд София-град — България) — „Уинд Иновейшън 1“, в ликвидация/Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ — София (Преюдициално запитване — Данъчни въпроси — Обща система на данъка върху добавената стойност — Директива 2006/112/ЕО — Прекратяване на дружество, което води до дерегистрацията му по ЗДДС — Задължение за начисляване на ДДС върху наличните активи и за внасяне на начисления ДДС в държавния бюджет — Оставяне в сила или изменение на закона, съществуващ към датата на присъединяване към Европейския съюз — Член 176, втора алинея — Ефект върху правото на приспадане — Член 168) – брой C 005 от 8 януари 2018 г.

 

Към брой C 005 от 8 януари 2018 г. на Официален вестник на ЕС:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=OJ:C:2018:005:TOC

Към всички Публикации