Актуално

  • Сподели с:
Важно от Държавен вестник

28 декември 2017

Обнародван е:

  • Закон за допълнение на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност

Съгласно промяната, когато в нормативен акт са въведени изисквания, свързани със съдимостта на физическо лице, необходимите данни за българските граждани ще се установяват служебно от съответния административен орган.

Законът въвежда изменения в Административно-процесуалния кодекс, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, Кодекса за застраховането, Кодекса за социалното осигуряване, Закона за акцизите и данъчните складове, Закона за банковата несъстоятелност, Закона за БНБ, Закона за кадастъра и имотния регистър, Закона за здравното осигуряване, Закона за комисията за финансов надзор, Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за пазарите на финансови инструменти и др.

Влиза в сила от 01.01.2018 г.

 

Към целия брой 103/28.12.2017 г.:

http://dv.parliament.bg/DVWeb/broeveList.faces

 

От Официален вестник на ЕС:

  • Регламент (ЕС) 2017/2401 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017 година за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници – брой L 347 от 28 декември 2017 г.

 

Към брой L 347 от 28 декември 2017 г. на Официален вестник на ЕС:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=OJ:L:2017:347:TOC

 

  • Регламент (ЕС) 2017/2394 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017 година относно сътрудничеството между националните органи, отговорни за прилагането на законодателството за защита на потребителите и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2006/2004 (текст от значение за ЕИП) – брой L 345 от 27 декември 2017 г.

 

  • Регламент (ЕС) 2017/2395 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017 година за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на преходните мерки за смекчаване на въздействието от въвеждането на МСФО 9 спрямо собствения капитал и за третирането като големи експозиции на някои експозиции в публичния сектор, деноминирани в местната валута на която и да е държава членка (текст от значение за ЕИП) – брой L 345 от 27 декември 2017 г.

 

Към брой L 345 от 27 декември 2017 г. на Официален вестник на ЕС:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=OJ:L:2017:345:TOC

Към всички Публикации