Актуално

  • Сподели с:
Важно от Държавен вестник

22 декември 2017

Обнародвани са:

  • Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда

Законът внася изменения в Гражданския процесуалния кодекс, Търговски закон, Закона за гарантиране на вземанията на работниците и служителите и Закона за обществените поръчки.  

Влиза в сила от 22 декември 2017 г. с изключения

  • Постановление № 305 от 19 декември 2017 г. за определяне на нов месечен размер на гарантирания минимален доход

Влиза в сила от 1 януари 2018 г.

  • Постановление № 316 от 20 декември 2017 г. за определяне нов размер на минималната работна заплата за страната

Влиза в сила от 1 януари 2018 г.

  • Постановление № 323 от 20 декември 2017 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, приета с Постановление № 97 на Министерския съвет от 2013 г.

Влиза в сила от 26 декември 2017 г.

  • Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 1999 г. за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство

Влиза в сила от 1 януари 2018 г.

 

Към целия брой 102/22.12.2017 г.:

http://dv.parliament.bg/DVWeb/broeveList.faces

Към всички Публикации