Актуално

  • Сподели с:
Важно от Държавен вестник

15 декември 2017

Обнародван е:

 

  • Правилник за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя

Този правилник се приема на основание чл. 14, ал. 7 и чл. 15, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите.

Отменя се Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя (ДВ, бр. 101 от 2013 г.).

Влиза в сила от 1 януари 2018 г. с изключения.

 

Към целия брой 100/15.12.2017 г.:

http://dv.parliament.bg/DVWeb/broeveList.faces

 

От Официален вестник на ЕС:

 

  • Дело C-101/16: Решение на Съда (втори състав) от 19 октомври 2017 г. (преюдициално запитване от Curtea de Apel Cluj — Румъния) — SC Paper Consult SRL/Direcţia Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bistriţa Năsăud (Преюдициално запитване — Данъчни въпроси — Данък върху добавената стойност (ДДС) — Директива 2006/112/ЕО — Право на приспадане — Условия за упражняване — Член 273 — Национални мерки — Борба срещу измамите и избягването на плащане на данъци — Фактура, издадена от данъкоплатец, обявен за „неактивен“ от данъчната администрация — Опасност от измама — Отказ на правото на приспадане — Пропорционалност — Отказ да бъдат взети предвид доказателствата за липса на измама или на данъчна загуба — Ограничаване във времето на действието на решението, което бъде произнесено — Липса) – брой C 424 от 11.12.2017 г.

 

Към брой C 424 от 11.12.2017 г. на Официален вестник на ЕС:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=OJ:C:2017:424:TOC

 

  • Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за Директива на Съвета относно обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък (ОКООКД)“ [COM(2016) 683 final — 2016/0336 (CNS)] — „Предложение за Директива на Съвета относно обща основа за облагане с корпоративен данък“ – брой C 434 от 15.12.2017 г.

 

Към брой C 434 от 15.12.2017 г. на Официален вестник на ЕС:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=OJ:C:2017:434:TOC

Към всички Публикации