Актуално

  • Сподели с:
Важно от Държавен вестник

12 декември 2017

Обнародвани са:

 

  • Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г.

Законът въвежда изменение в Кодекса за социално осигуряване.

Въвежда се общ минимален месечен осигурителен доход в размер на 510 лева за всички самоосигуряващи се лица, независимо от облагаемия им доход през годината.  

Въведени са промени в минималните месечни размери на осигурителните доходи на тютюнопроизводители и регистрираните земеделски стопани – от 300 лв. на 350 лв.

Запазва се размера на максималният месечен осигурителен доход от 2600 лв. и за 2018 г.

Влиза в сила от 1 януари 2018 г.

 

  • Закон за държавния бюджет на Република България за 2018 г.

Влиза в сила от 1 януари 2018 г.

 

  • Постановление № 270 от 8 декември 2017 г. за изменение и допълнение на Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, приета с Постановление № 243 на Министерския съвет от 2005 г.

Влиза в сила от 1 януари 2018 г.

 

  • Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 1993 г. за документите, които са необходими за сключване на трудов договор

Влиза в сила от 16 декември 2017 г.

 

  • Многостранно споразумение между компетентните органи за обмен на отчети по държави

Очаквайте подробен материал на сайта ни в рубриката „Четете по-подробно за”

Влиза в сила от 1 декември 2017 г.

 

Към целия брой 99/12.12.2017 г.:

http://dv.parliament.bg/DVWeb/broeveList.faces

Към всички Публикации