Актуално

  • Сподели с:
Важно от Държавен вестник

28 ноември 2017

Обнародвани са:

 

  • Закон за изменение и допълнение на Закона за Комисията за финансов надзор

Влиза в сила от 1 януари 2018 г. с изключения.

 

  • Постановление № 263 от 24 ноември 2017 г. за изменение и допълнение на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, утвърден с Постановление № 184 на Министерския съвет от 1958 г.

Влиза в сила от 28 февруари 2018 г.

 

  • Наредба за изменение на Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България

Влиза в сила от 2 декември 2017 г.

 

  • Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2004 г. за воденето и съхраняването на регистрите от Комисията за финансов надзор и за подлежащите на вписване обстоятелства

Влиза в сила от 2 декември 2017 г.

 

Към целия брой 95/28.11.2017 г.:

http://dv.parliament.bg/DVWeb/broeveList.faces

 

От Официален вестник на ЕС:

 

  • Делегиран регламент (ЕС) 2017/2194 на Комисията от 14 август 2017 година за допълване на Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно пазарите на финансови инструменти по отношение на пакетните поръчки – брой L 312 от 28 ноември 2017 г.

 

Към брой L 312 от 28 ноември 2017 г. на Официален вестник на ЕС:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=OJ:L:2017:312:TOC

Към всички Публикации