Актуално

  • Сподели с:
Важно от Държавен вестник

21 ноември 2017

Обнародвани са:

 

  • Закон за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози

Влиза в сила от 25 ноември 2017 г.

 

  • Закон за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване

Влиза в сила от 25 ноември 2017 г.

 

Към целия брой 93/21.11.2017 г.:

http://dv.parliament.bg/DVWeb/broeveList.faces

 

От Официален вестник на ЕС:

 

  • Дело C-326/15: Решение на Съда (четвърти състав) от 21 септември 2017 г. (преюдициално запитване от Administratīvā apgabaltiesa — Латвия) — „DNB Banka“ AS/Valsts ieņēmumu dienests (Преюдициално запитване — Данъчни въпроси — Данък върху добавената стойност — Директива 2006/112/ЕО — Член 132, параграф 1, буква е) — Освобождавания за някои дейности от обществен интерес — Освобождаване от облагане на услугите, предоставяни от самостоятелни групи лица на техните членове — Приложимост в областта на финансовите услуги) – брой C 392 от 20 ноември 2017 г.

 

  • Дело C-605/15: Решение на Съда (четвърти състав) от 21 септември 2017 г. (преюдициално запитване от Naczelny Sąd Administracyjny — Полша) — Minister Finansów/Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. w Warszawie (Преюдициално запитване — Данъчни въпроси — Данък върху добавената стойност — Директива 2006/112/ЕО — Член 132, параграф 1, буква е) — Освобождавания за някои дейности от обществен интерес — Освобождаване на доставките на услуги, извършвани от самостоятелни групи лица в полза на техните членове — Приложимост в областта на застраховането) - брой C 392 от 20 ноември 2017 г.

 

  • Дело C-149/16: Решение на Съда (десети състав) от 21 септември 2017 г. (преюдициално запитване от Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia — Полша) — Halina Socha, Dorota Olejnik, Anna Skomra/Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu (Преюдициално запитване — Социална политика — Колективни уволнения — Директива 98/59/ЕО — Член 1, параграф 1 — Понятие за „уволнения“ — Приравняване на уволненията на „прекратявания на трудови договори по инициатива на работодателя“ — Едностранно изменение от работодателя на условията на труд и заплащане) - брой C 392 от 20 ноември 2017 г.

 

  • Дело C-441/16: Решение на Съда (десети състав) от 21 септември 2017 г. (преюдициално запитване от Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie — Румъния) — SMS group GmbH/Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti (Преюдициално запитване — Данък върху добавената стойност (ДДС) — Осма директива 79/1072/ЕИО — Директива 2006/112/ЕО — Данъчнозадължено лице, установено в друга държава членка — Възстановяване на ДДС, начислен за внесените стоки — Условия — Обективни обстоятелства, потвърждаващи намерението на данъчнозадълженото лице да използва внесените стоки в рамките на икономическата си дейност — Сериозна опасност от неосъществяване на сделката, за която е извършен вносът) - брой C 392 от 20 ноември 2017 г.

 

Към брой C 392 от 20 ноември 2017 г. на Официален вестник на ЕС:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=OJ:C:2017:392:TOC

Към всички Публикации