Актуално

  • Сподели с:
Важно от Държавен вестник

19 ноември 2020

Важно от Държавен вестник

В брой 98 от 17.11.2020 г. e обнародван:

1. Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс

Въведени са нови разпоредби, даващи възможност за участие на страните в съдебни заседания чрез видеоконференция и за събиране на доказателства чрез видеоконференция.

Законът въвежда промени в Административно-процесуалния кодекс и в Наказателно-процесуалния кодекс, в които са приети нови правила относно извършване на процесуални действия чрез видеоконференция.

Законът влиза в сила от 21.11.2020г.

2. Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение

По-важните промени в Закона са свързани с:

а) производствата, провеждани от органите на съдебната власт:

  • предвидено е задължение за административните ръководители на органите на съдебната власт по време на извънредната епидемична обстановка да предприемат необходимите мерки за защита на живота и здравето на участниците в производствата и делата, в т.ч. чрез отсрочване на насрочените производства и дела за нови дати, както и преустановяване на провеждането на открити съдебни заседания еднократно за период не по-дълъг от 14 дни;
  • по време на извънредната епидемична обстановка всички съобщения и книжа следва да се връчват на посочен от страната електронен адрес, ако страната е поискала връчването да става по електронен път. В този случай връчването се смята за извършено от деня на изпращане на потвърждение за получаване на съобщението. Ако потвърждение не бъде извършено в тридневен срок от изпращане на съобщението, връчването се извършва по общия ред;
  • по време на извънредната епидемична обстановка съдът може да отложи делото, ако поради болнично лечение, поставяне под задължителна карантина, изолация или прилагане на принудителни административни мерки по Закона за здравето във връзка със заболяването COVID-19 страната или нейният представител не може да се яви в съдебно заседание, като в срок до 7 дни от отпадане на причината страната или нейният представител представи съответни доказателства.

б) изискванията за получаване на месечни социални помощи по Закона за социалното подпомагане и Закона за семейни помощи за деца – прилагането на законовите изисквания за получаване на помощите се отлага до 31.12.2020г.

в) срокът на валидност на личните документи (лична карта и паспорт)

  • срокът на валидност на личните карти и паспорти, който изтича в периода от 13 март 2020 г. до 31 януари 2021 г., се удължава с 6 месеца (преди промяната, във връзка с извънредната обстановка, удълженият срок на валидност на личните документи е 5 месеца);
  • срокът на валидност на свидетелствата за управление на моторно превозно средство, който изтича в периода от 13 март 2020 г. до 31 декември 2020 г., се удължава със 7 месеца, считано от датата на изтичане на срока, посочен в съответното свидетелство (преди промяната, удълженият срок на валидност е 6 месеца).

Законът въвежда промени в Закона за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи и в Закона за чужденците в Република България.

 

Законът влиза в сила от 21.11.2020г. с изключения.

 

Към целия брой 98 от  17 ноември 2020 г.:

http://dv.parliament.bg/DVWeb/broeveList.faces

Към всички Публикации