Актуално

  • Сподели с:
Важно от Държавен вестник

10 ноември 2020

 Важно от Държавен вестник

В брой 94 от 03.11.2020 г. e обнародван:

1. Закон за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ

Законът предвижда ЕИК на физическите лица по чл. 3, ал. 1, т. 9 и т. 11 от ЗРБ да бъде служебно преобразуван от Агенцията по вписванията, като се замени от 10-значен на 9-значен код. 

Промяната следва да бъде извършена в 14-месечен срок след обнародването на Закона, т.е. до 04.01.2022 г. и касае физическите лица, упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност и други физически лица - осигурители.

Законът влиза в сила от 04 януари  2022г. с изключение на §9, който влиза в сила от 03.11.2020г.

Към целия брой 94 от  03.11.2020 г.:

http://dv.parliament.bg/DVWeb/broeveList.faces

Към всички Публикации