Актуално

 • Сподели с:
Важно от Държавен вестник

10 август 2020

Важно от Държавен вестник

В брой 68 от 31.07.2020 г. са обнародвани:

1. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин

По-съществените промени са свързани с:

1.1 Документиране на плащанията чрез пощенски паричен превод:

 • конкретизирано е, че при плащания чрез пощенски паричен превод, документът за плащането се издава:
 1. на хартиен носител, който трябва да придружава стоката и се предоставя на клиента заедно със стоката; или
 2. в електронен вид най-късно към момента, в който стоката напусне търговския обект на лицето, а в случаите на предоставяне на услуги – най-късно при плащане на услугата.

ако за продажбата е издаден данъчен документ по чл. 112 от ЗДДС, съдържащ данните по чл. 26, ал. 1, т. 1, 4, 7 и 8 от Наредбата, с изключение на кода на данъчната група, не е задължително издаването на документ по чл. 3, ал. 1, изречение второ от Наредбата.

1.2 Документиране на плащанията при продажби чрез електронен магазин:

 • при продажби на стоки чрез електронен магазин, които се регистрират и отчитат чрез издаване на фискален бон на хартиен носител, бонът се издава по реда на ал. 26, ал. 2 (т.е. по реда на документиране на плащанията при разносна търговия, а именно чрез издаване на касова бележка от продавача, която я предава на превозвача или чрез издаване на касова бележка от мобилно фискално устройство на мястото на предаване на стоката/услугата). В случаите на предоставяне на услуги чрез електронен магазин бонът се издава и предоставя на клиента най-късно при плащане на услугата.

При продажби на стоки чрез електронен магазин, които се регистрират и отчитат чрез издаване на фискален/системен бон, генериран в електронен вид, бонът се издава и предоставя на клиента най-късно към момента, в който стоката напусне обекта, от който се доставя. В случаите на предоставяне на услуги бонът се издава и предоставя на клиента най-късно при плащане на услугата.

1.3 Създава се нова разпоредба (чл. 26а), регламентираща частичните плащания за продажби, заплащани в брой:

 • допуска се ФУ/ИАСУТД да се програмира така, че продажбите да се регистрират в департамент с обобщено наименование „Частични плащания“, в който се регистрират всички получени суми по частични плащания. При окончателното плащане се регистрират всички стоки и услуги, след което се извършва стойностна отстъпка, равна на размера на частично заплатената сума.
 • При разносна търговия, когато фискалният бон се издава преди получаване на плащането, се допуска продажбите да се регистрират в отделен департамент с наименование „Разносна търговия”.

1.4 Въведени са промени, касаещи отчитането на продажби на доверители

1.5 Въведени са промени в чл. 52 з от Наредбата, касаещи потребителите на софтуери за управление на продажби в търговски обекти (СУПТО):

 • Облекчени са изискванията към софтуерите по чл. 52а¹ от Наредбата;
 • Разширен е кръгът на продажбите, които могат да се управляват със СУПТО, използвани в сферата на здравеопазването, като са добавени и продажби на медицински услуги, изцяло или частично финансирани от Министерство на здравеопазването;
 • Облекчен е режимът за деклариране на нови версии на СУПТО;
 • Предвидена е възможност за тестване в търговски обект на СУПТО в търговски обект. В тази връзка се предвижда подаване към НАП на информация за тествания софтуер, тестовата среда и периода за тестване;
 • Въведено е ограничение за разделяне на процеса по управление на продажбите в един търговски обект в повече от един софтуер. В този случай всички използвани в обекта софтуери се разглеждат като един СУПТО;
 • Когато задълженото лице работи с повече от един СУПТО, се допуска да се обменя информация за продажбите между използваните софтуери при спазване на изискванията на приложение № 41;
 • Регламентирана е възможността за въвеждане /импорт/ в СУПТО на информация от друг СУПТО или софтуери, нямащи характеристики на СУПТО при спазване на изискванията в Приложение 42;
 • Когато лице, използващо СУПТО извършва продажби и чрез електронен магазин, се допуска софтуерът на електронния магазин да не отговаря на изискванията на приложение № 29, при условие че направените поръчки в електронния магазин се въвеждат (импортират) в използван от лицето софтуер за управление на продажби (чл. 52 з, ал. 11);
 • Когато лице по чл. 3, ал. 17 (т.е. продажби чрез електронен магазин, който приема само неприсъствени плащания чрез дебитна/кредитна карта) използва в търговски обект СУПТО, се допуска от този обект да се управляват и продажбите му чрез софтуера на електронния магазин, при условие че продажбите се управляват поотделно във всеки един от софтуерите. Допуска се лицето да управлява всички извършвани продажби в софтуера за управление на продажбите при спазване на изискванията на Приложение 42;
 • Създаваната от софтуера база данни може да бъде съхранявана само на територията на Република България или на държава – членка на Европейския съюз.

1.6 Промени в изискванията към лицата, извършващи продажби чрез електронен магазин:

 • Въведена е промяна в чл. 52м, ал. 2, от Наредбата с цел облекчаване на икономическите оператори в сферата на туризма при подаване на информация в НАП за електронните магазини/платформи, чрез които продават своите услуги. В случаите на сключени договори с посредници за предлагане на туристически услуги в интернет лицата разполагат единствено с данните на тези посредници, но не и с информация в кои уебсайтове или интернет платформи ще бъде продавана тяхната услуга. В тази връзка е предвидено към НАП да се подават данни само за посредниците, с които лицето има сключени договори.
 • Прецизирана е информацията по чл. 52 р от Наредбата, която следва да подават към НАП електронните магазини, приемащи единствено плащания чрез виртуален ПОС терминал, а именно:
 • задълженото лице следва да декларира платежните сметки, по които получава плащанията от продажби на стоки или услуги, независимо дали са свързани директно с виртуалния ПОС, предоставен на лицето от доставчик на платежни услуги (ДПУ), или са сметки, по които се превеждат сумите, постъпили през виртуален ПОС на ДПУ;
 • следва да бъде деклариран номер на виртуалния ПОС, когато е свързан директно с платежната сметка на задълженото лице;
 • следва да се посочи номер на виртуален ПОС на ДПУ, когато е свързан с платежна сметка на ДПУ, от която се превеждат постъпилите суми по платежната сметка на лицето – ако лицето разполага с такъв.
 • Отпада изискването в случай че интерфейсът на софтуера не е на български език, търговецът да разполага с превод на български език на информацията и данните, които предоставя на НАП още при подаване на информация за електронния магазин по чл. 52м. Съгласно промените търговецът е длъжен да предостави превод на български език само при поискване от орган по приходите.

1.7 Променени са дефинициите за СУПТО (§ 1, т. 19) и ПОС терминал и виртуален ПОС терминал (§1, т. 25 от допълнителните разпоредби на Наредбата)

1.8 Въведени са промени в Приложенията към Наредбата, в това число в Приложение 29, Приложение 32 и Приложение 33, касаещи декларирането на СУПТО от производители, потребители и лица, извършващи продажби чрез електронен магазин.

1.9 Създадени са нови приложения към Наредбата, а именно Приложение № 41 към чл. 52з, ал. 9 „Изисквания по отношение на обмен на информация за продажби (импорт) между софтуери за управление на продажбите, използвани от едно задължено лице” и Приложение № 42 към чл. 52з, ал. 10 и 11 Изисквания по отношение на импорта в СУПТО на информация за продажби от софтуери на електронни магазини и от други източници и софтуери, които не се използват за управление на продажби

1.10 Удължаване на сроковете по Наредбата:

 • Лицата по чл. 3 от Наредбата, които използват софтуер за управление на продажби, независимо дали са регистрирани по ЗДДС, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на наредбата по отношение на използвания софтуер в срок до 28 февруари 2021 г. Тези лица подават информацията съгласно приложение № 32 в срок до 30 април 2021 г.
 • Лицата по чл. 3, които извършват продажби на стоки или услуги чрез електронен магазин и не използват друг софтуер за управление на продажбите, извършвани чрез електронния магазин, освен софтуера на електронния магазин, са длъжни да приведат дейността си в съответствие с всички изисквания на наредбата в срок до 31 май 2021 г.
 • Лицата по чл. 3, ал. 1, които извършват продажби на стоки или услуги чрез електронен магазин и използват друг софтуер за управление на продажбите, извършвани чрез електронния магазин, освен софтуера на електронния магазин, са длъжни да приведат дейността си в съответствие с всички изисквания на наредбата в срок до 28 февруари 2021 г.
 • Задължените лица привеждат дейността си с изискванията на наредбата по отношение на фискалните устройства в срок до 31 декември 2020 г.

            Наредбата влиза в сила от 31 юли 2020г.

Важно! Обръщаме внимание, че на 31 юли 2020 г. на интернет страницата на Министерство на финансите е публикувано съобщение за предстояща промяна в разпоредбите на Закона за Данък върху добавената стойност (ЗДДС), насочена към отмяна на изискванията за отчитане на продажбите чрез софтуер за управление на продажби в търговските обекти (СУПТО). Отмяната на разпоредбите относно СУПТО е във връзка с обществения отзвук, възникнал в процеса на привеждане на дейността на икономическите оператори в съответствие с изискванията на Наредба № Н-18/2006г. и сигнали за увеличаване на административната тежест и разходите за бизнеса, които особено в условията на пандемията от COVID-19, затрудняват съществено дейността на данъчнозадължените лица. След влизането в сила на подготвяните промени в ЗДДС, ще бъдат предприети и промени в Наредба Н-18 от 2006 г.  с цел привеждането й в съответствие със ЗДДС посредством отмяна на изискванията по отношение на СУПТО.  

2. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2005 г. за воденето и съхраняването на имотния регистър

            Наредбата влиза в сила от 4 август 2020г.

3. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения

            Наредбата влиза в сила от 4 август 2020г.

 

Към целия брой 68 от  31 юли 2020 г.:

http://dv.parliament.bg/DVWeb/broeveList.faces

Към всички Публикации