Актуално

  • Сподели с:
Важно от Държавен вестник

19 юни 2020

Важно от Държавен вестник

В брой 55 от 19.06.2020 г. e обнародван:

1. Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност

За периода от 1 юли 2020 г. до 31.12.2021 г. временно се въвежда намалена данъчна ставка от 9 на сто за определени стоки и услуги – хотелско настаняване, ресторантьорски и кетъринг услуги, доставки на книги (включително учебници), бебешки храни, пелени и други подобни, съгласно Приложение № 4.

С преходните и заключителни разпоредби са въведени изменения в следните закони:

1. В Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г.

2. В Закона за мерките и действията по време на извънредното положение:

  • въведена е еднократна помощ за покриване на разходи на ученици от семейства със средномесечен доход на член от семейството до 450 лв. за предходните 12 месеца;
  • предвидена е помощ за ползване на основни туристически услуги за вътрешен туризъм на стойност 210 лв. от лекари, медицински и немедицински специалисти, които пряко са осъществявали или осъществяват дейности, свързани с лечението, предотвратяване на разпространението и/или преодоляване на последиците от COVID – 19;
  • Създаден е нов § 27а в преходните и заключителните разпоредби, съгласно който през 2020 г. срокът по чл. 54м от Кодекса за социално осигуряване за служебно преизчисляване на паричните обезщетения за временна неработоспособност, трудоустрояване, бременност и раждане и при осиновяване на дете до 5-годишна възраст на самоосигуряващите се лица по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване се удължава до 30 септември.

Законът влиза в сила от 01 юли 2020 г.

Към целия брой 55 от 19 юни 2020 г.:

http://dv.parliament.bg/DVWeb/broeveList.faces

Към всички Публикации