Актуално

 • Сподели с:
Важно от Държавен вестник

19 май 2020

Важно от Държавен вестник

В брой 44 от 13.05.2020 г. (извънреден) e обнародван:

1. Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето.

 С преходните и заключителни разпоредби се въвеждат изменения в следните закони и кодекси:

1. Закона за мерките и действията по време на извънредното положение

 • До два месеца след отмяната на извънредното положение срещу физически лица се спират всички обявени публични продани и въводи във владение, обявени от държавните и частните съдебни изпълнители, след което се насрочват наново, като не се дължат такси и разноски.;
 • Не се налагат запори на банкови сметки на общини, заплати, пенсии и банкови сметки на граждани два месеца след отмяната на извънредното положение;
 • До два месеца след отмяната на извънредното положение при забава за плащане на задължения на частноправни субекти, длъжници по договори за кредит и други форми на финансиране, предоставени от финансови институции по чл. 3 от Закона за кредитните институции, не се начисляват лихви за забава и неустойки, задължението не може да бъде обявено за предсрочно изискуемо и договорът не може да бъде развален поради неизпълнение;
 • Схемата 60:40, при която НОИ поема 60% от заплатата и осигуровките на служители, ще продължи да действа до 30 юни 2020 г.;
 • Сроковете, спрели да текат по време на извънредното положение по Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците, продължават да текат след изтичането на 7 дни от обнародването на този закон в „Държавен вестник“.

2. Закона за чужденците в Република България

 • Чужденец с разрешено продължително пребиваване в Република България, на който срокът за пребиваване изтича в срок до три месеца след отмяната на обявено извънредно положение, може да подаде заявление за продължаване на пребиваването в срок до три месеца след отмяната на извънредното положение, като този срок не се смята за прекъсване, когато чужденецът подаде заявление за дългосрочно или постоянно пребиваване.;
 • Продължително пребиваващ чужденец, на когото разрешеното продължително пребиваване изтича в срок до три месеца след отмяната на обявено извънредно положение, може да влезе на територията на Република България без наличие на виза до три месеца след отмяната на извънредното положение.;

3. Кодекса на труда

 • Неплатеният отпуск до 60 работни дни, ползван през 2020 г., се зачита за трудов стаж;
 • През 2020 г. за осигурителен стаж съгласно Кодекса за социално осигуряване се зачита времето на неплатения отпуск до 60 работни дни;

4. Закона за акцизите и данъчните складове

 • Лицензираните складодържатели следва да използват система за видеонаблюдение, отговаряща на нормативните изисквания, в случай че извършват производство или складиране на енергийни продукти с кодове по Комбинираната номенклатура от 2710 12 до 2710 20. Досегашното изискване на закона беше подобни системи да се поддържат от лицензирани складодържатели, които извършват дейностите по производство и складиране (изискването беше двете дейности да са налице кумулативно), докато след изменението ще е достатъчно да бъде извършвана само една от двете дейности;
 • Предвижда се, че данъчен склад не може да бъде обект, който обхваща:
 1. нефтопродуктопровод и свързана/присъединена към него повече от една база/обект за складиране и/или производство на енергийни продукти.
 2. нефтопровод и нефтопродуктопровод със свързани/присъединени към тях повече от една база/обект за складиране и/или производство на енергийни продукти.

Изключение е случаят, при който към нефтопродуктопровода е присъединена инсталация за преработка на нефт, тогава той и базата, в която е инсталацията представляват един данъчен склад.

 • Ако нефтопроводът е разположен на територията на повече от едно митническо учреждение, той ще се третира като отделен данъчен склад, за който следва да бъде издаден отделен лиценз. Помпените съоръжения, необходими за функциониране на нефтопродуктопровода, ще се считат за част от данъчния склад.
 • Лицензираните складодържатели, засегнати от тези хипотези, следва да приведат дейността си в съответствие с новите изисквания, като подадат в едномесечен срок, считано от 13 май 2020 г., уведомление до директора на Агенция „Митници” за промяната в обстоятелствата. Ако този срок не бъде спазен, издаденият лиценз за данъчен склад се прекратява.
 • Предвижда се задължение за лицензираните складодържатели да използват средства за измерване и контрол на входа и изхода на помпените съоръжения, необходими за функциониране на нефтопродуктопровода.
 • В едномесечен срок след отмяната на извънредното положение следва да бъдат приети изменения в Правилника за прилагане на ЗАДС във връзка с въвеждане на изисквания относно използваните от лицензираните складодържатели средства за измерване и контрол.
 • В едномесечен срок от влизане в сила на измененията в ППЗАДС, описани в предишния булет, лицензираните складодържатели следва да подадат искане за съгласуване на изграждането на системата за видеонаблюдение, а в двумесечен срок от издаване на акта по съгласуване от компетентните органи, лицензираните складодържатели следва да приведат дейността си в съответствие с изискванията за използването на тази система.

Законът влиза в сила от 14 май 2020 г. с изключение на промените в ЗАДС, които влизат в сила на 13 май 2020 г.

Към целия брой 44 от  13 май 2020 г.:

http://dv.parliament.bg/DVWeb/broeveList.faces

Към всички Публикации