Актуално

  • Сподели с:
Важно от Държавен вестник

12 май 2020

От Официален вестник на ЕС

Към брой С 161 от 11 май 2020 г. на Официален вестник на ЕС, неофициален раздел

1. Дело C-211/18: Решение на Съда (шести състав) от 5 март 2020 г. (преюдициално запитване от Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) — Португалия) — Idealmed III — Serviços de Saúde SA/Autoridade Tributária e Aduaneira (Преюдициално запитване — Данъчни въпроси — Данък върху добавената стойност (ДДС) — Директива 2006/112/ЕО — Член 132, параграф 1, буква б) — Случаи на освобождаване — Болнична и медицинска помощ — Болници — Услуги, предоставяни при социални условия, сравними с приложимите за публичноправните субекти — Членове 377 и 391 — Дерогации — Възможност за избор на режим на облагане — Запазване на режима на облагане — Промяна на условията на извършване на дейността)

 2. Дело C-655/18: Решение на Съда (осми състав) от 4 март 2020 г. (преюдициално запитване от Административен съд — Варна — България) — Териториална дирекция „Северна морска“ към Агенция „Митници“, правоприемник на Митница Варна/„Шенкер“ ЕООД (Преюдициално запитване — Митнически съюз — Регламент (ЕС) № 952/2013 — Отклоняване от митнически надзор — Кражба на стоки, поставени под режим на митническо складиране — Член 242 — Лице, отговорно за отклоняването — Титуляр на разрешение за митническо складиране — Санкция за неспазване на митническото законодателство — Член 42 — Задължение да се плати равностойността на липсващите стоки — Кумулиране с имуществена санкция — Пропорционалност)

Към всички Публикации