Актуално

 • Сподели с:
Важно от Държавен вестник

29 април 2020

Важно от Държавен вестник

В брой 39 от 28.04.2020 г. e обнародвано:

1. Постановление № 80 ОТ 23 април 2020 Г. за допълнение на Постановление № 75 на Министерския съвет oт 2007 г. за прилагане на членове 43 – 52, 53, 55, 57, 59, 61, 67, 68 и 74 от Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета от 16 ноември 2009 г. за установяване на система на Общността за митнически освобождавания (кодифицирана версия) (ОВ, L 324 от 10 декември 2009 г.)

Промените са свързани с прилагането на Решение № (ЕС) 2020/491 на Комисията, прието от Колежа на комисарите на 3 април 2020 г., с което държавите членки се упълномощават да освобождават от вносни мита и данък върху добавената стойност (ДДС) вноса от трети страни на стоки, необходими за борба с последиците от пандемията от COVID-19 през 2020 г. при определени условия.

Промените са следните:

Създава се нов чл.7а, съгласно който:

 • Освобождават се от вносни мита и от ДДС стоките, необходими за борбата с последиците от пандемията от COVID-19 през 2020 г., съгласно приложен списък /Приложение към чл.7а/ във връзка с Решение № (ЕС) 2020/491;
 • Освобождаването от мита и ДДС се прилага за държавни органи при внос на стоки, внесени от или от името на:
  • държавни организации (държавни органи, публични органи и други публичноправни организации, включително болници, правителствени организации, общини/градове, местни власти и т.н.);
  • благотворителни или филантропски организации, одобрени от компетентните органи на държавите членки.;
 • В срок до 30 ноември 2020 г. Агенция „Митници“ представя на Комисията следната информация:
  • списък на организациите, одобрени за внасяне на стоките, освободени от вносни мита и ДДС;
  • естеството и количеството на различните стоки, освободени от вносни мита и от ДДС;
  • мерките, които ще бъдат предприети по отношение удостоверяването на вноса на посочените в приложения към Постановлението списък стоки да се отнасят само за целите на борбата с последиците от пандемията от COVID-19;
 • Не се допуска използването на посочените в приложения към Постановлението списък стоки за цели, различни от посочените по-горе в текста;
 • Постановлението се прилага за стоки, внесени от 30 януари до 31 юли 2020 г.

 

Постановлението влиза в сила от 02 май 2020 г.

2. Постановление № 76 от 23 април 2020 г. за допълнение на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, приет с Постановление № 184 на Министерския съвет от 1958 г.

Създава се Глава втора „а” с чл. 17а „Удостоверяване на документи по реда на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове”.

Удостоверяването на документи по реда, който е посочен в Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове се извършва чрез издаване на удостоверението „апостил“ по чл. 3, ал. 1 от конвенцията.

За Република България оправомощени да издават удостоверението „апостил” са:

 1. Министерството на правосъдието – за документи, издавани от орган или длъжностно лице, свързано с правораздавателна система на държавата, включително документите, издавани от прокурор, секретар на съд или призовкар, нотариалните актове, или официалните заверки, като записвания в регистър или удостоверяване на дата или подпис върху частен документ;
 2. Националният център за информация и документация – за образователни и удостоверителни документи, издавани от висшите училища, от институциите в системата на предучилищното, училищното и професи­оналното образование и обучение и от Министерството на образованието и науката и неговите звена;
 3. областните администрации – за документи, издавани от кметовете и общинските администрации;
 4. Министерството на външните работи – за всички останали административни документи.

 

Постановлението влиза в сила от 02 май 2020 г.

Към целия брой 39 от  28 април 2020 г.:

http://dv.parliament.bg/DVWeb/broeveList.faces

Към всички Публикации