Актуално

  • Сподели с:
Важно от Държавен вестник

28 април 2020

 Важно от Държавен вестник

В брой 38 от 24.04.2020 г. e обнародван:

1. Закон за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

Промените в закона са следните:

  • Отпада задължението за обявяване в търговския регистър (ТР) и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (РЮНЛЦ) на Годишен финансов отчет (ГФО) за предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период (2019 г.). Липсата на дейност се декларира с декларация по образец, утвърден със заповед на министъра на финансите;
  • Държавна такса за обявяване на ГФО няма да се дължи;
  • Заявленията за обявяване на ГФО и годишните доклади за дейността се подават по електронен път по ред, начин и в срокове, утвърдени със заповед на председателя на Националния статистически институт (НСИ) и със съвместна заповед на председателя на НСИ и изпълнителния директор на Националната агенция за приходите (НАП);
  • Заявленията за обявяване на декларациите за липса на дейност може да се подават и по електронен път.

 

С преходните и заключителни разпоредби се въвеждат изменения в следните закони:

2. Закона за данъците върху доходите на физическите лица и Закона за корпоративното подоходно облагане

Изменението и в двата закона е по отношение на подаването на ГФО и годишен отчет за дейността по електронен път по ред и начин, описани по-горе в текста.

3. Закона за мерките и действията по време на извънредното положение

  • До отмяната на извънредното положение Министерският съвет може да въвежда временни мерки за защита на производството на храни, произведени на територията на Република България, търговията и пускането им на пазара във вериги от магазини;
  • Предвидена е имуществена санкция в размер от 15 000 до 25 000 лв. за лице, което наруши наложените временни мерки в съответния търговски обект. При повторно нарушение в същия обект, санкцията е в двукратен размер;
  • Министерският съвет може да въведе временна забрана за внос на определени храни от държави, които не са членове на Европейския съюз, при спазване на международните договори, по които Република България е страна.

4. Закона за Националната агенция за приходите и Закона за статистиката;

Законът влиза в сила от 01 януари 2022 г. с изключение на:

 

  • Параграф 5, който касае производствата по обявяване на заявени пред ТР и РЮНЛЦ на ГФО и годишни доклади за дейността, които не са приключили до влизането в сила на този закон. Обстоятелството, че горепосочените актове са приети от общото събрание на съдружниците или акционерите или от съответния орган, се удостоверява само с декларацията за истинност на обстоятелствата по чл. 13, ал. 4 и
  • Параграф 10, който касае промените в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение.

 Промените, посочени в § 5 и § 10 влизат в сила от 24.04.2020 г.

 

Към целия брой 38 от  24 април 2020 г.:

http://dv.parliament.bg/DVWeb/broeveList.faces

Към всички Публикации