Актуално

  • Сподели с:
Важно от Държавен вестник

27 април 2020

От Официален вестник на ЕС

Към брой С 137 от 27 април 2020 г. на Официален вестник на ЕС, неофициален раздел

1. Дело C-156/17: Решение на Съда (седми състав) от 30 януари 2020 г. (преюдициално запитване от Hoge Raad der Nederlanden — Нидерландия) — Köln-Aktienfonds Deka/Staatssecretaris van Financiën (Преюдициално запитване — Свободно движение на капитали и свобода на плащанията — Ограничения — Данъчно облагане на дивиденти, изплатени на предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) — Възстановяване на удържания данък върху дивидентите — Изисквания — Обективни разграничителни критерии — Критерии, които по своето естество или на практика поставят в по-благоприятно положение местни данъчнозадължени лица)

2. Дело C-75/18: Решение на Съда (голям състав) от 3 март 2020 г. (преюдициално запитване от Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Унгария) — Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága (Преюдициално запитване — Свобода на установяване — Данък върху оборота на телекомуникационните оператори — Прогресивен данък, който засяга в по-голяма степен предприятията, притежавани от физически или юридически лица от други държави членки, отколкото местните предприятия — Ставки на прогресивния данък, приложими за всички данъчнозадължени лица — Размерът на оборота като неутрален разграничителен критерий — Данъчни възможности на данъчнозадължените лица — Държавни помощи — Обща система на данъка върху добавената стойност (ДДС) — Данъци върху оборота — Понятие)

3. Дело C-323/18: Решение на Съда (голям състав) от 3 март 2020 г. (преюдициално запитване от Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Унгария) — Tesco-Global Áruházak Zrt./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága (Преюдициално запитване — Свобода на установяване — Данък върху оборота в сектора на търговията на дребно в търговски обекти — Прогресивен данък, който засяга в по-голяма степен предприятията, притежавани от физически или юридически лица от други държави членки, отколкото местните предприятия — Ставки на прогресивния данък, приложими за всички данъчнозадължени лица — Размерът на оборота като неутрален разграничителен критерий — Данъчни възможности на данъчнозадължените лица — Държавни помощи)

4. Дело C-405/18: Решение на Съда (четвърти състав) от 27 февруари 2020 г. (преюдициално запитване от Nejvyšší správní soud — Чешка република) — AURES Holdings a.s./Odvolací finanční ředitelství (Преюдициално запитване — Член 49 ДФЕС — Свобода на установяване — Данъчно законодателство — Корпоративен данък — Преместване на мястото на действително управление на дружество в държава членка, различна от държавата членка на неговото учредяване — Преместване на мястото на данъчна регистрация в тази друга държава членка — Национална правна уредба, която не допуска позоваване на данъчна загуба, претърпяна в държавата членка на учредяване преди преместването на мястото на действително управление)

5. Дело C-482/18: Решение на Съда (голям състав) от 3 март 2020 г. (преюдициално запитване от Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Унгария) — Google Ireland Limited/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vámigazgatósága (Преюдициално запитване — Свободно предоставяне на услуги — Член 56 ДФЕС — Ограничения — Данъчни разпоредби — Базиран на оборота данък върху рекламните дейности — Задължения, свързани с данъчната регистрация — Принцип за недопускане на дискриминация — Глоби — Принцип на пропорционалност)

6. Дело C-513/18: Решение на Съда (втори състав) от 30 януари 2020 г. (преюдициално запитване от Commissione Tributaria Provinciale di Palermo — Италия) — Autoservizi Giordano società cooperativa/Agenzia delle Dogane e dei Monopoli — Ufficio di Palermo (Преюдициално запитване — Данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията — Директива 2003/96/ЕО — Член 7, параграфи 2 и 3 — Понятието „търговски газьол, използван като гориво“ — Национална правна уредба, която предвижда намалена акцизна ставка за търговския газьол, използван като гориво за редовен превоз на пътници, но не и за случаен превоз на пътници — Принцип на равно третиране)

7. Дело C-725/18: Решение на Съда (седми състав) от 30 януари 2020 г. (преюдициално запитване от Grondwettelijk Hof — Белгия) — Anton van Zantbeek VOF/Ministerraad (Преюдициално запитване — Член 56 ДФЕС — Член 36 от Споразумението за Европейско икономическо пространство — Свободно предоставяне на услуги — Данък върху борсовите сделки, сключени или изпълнени в държава членка — Различно третиране в ущърб на получателите на услуги, които използват чуждестранни професионални посредници — Ограничаване — Обосноваване)

8. Дело C-788/18: Решение на Съда (първи състав) от 26 февруари 2020 г. (преюдициално запитване от Commissione tributaria provinciale di Parma — Италия) — Stanleyparma Sas di Cantarelli Pietro & C., Stanleybet Malta Ltd/Agenzia delle Dogane e dei Monopoli UM Emilia Romagna — SOT Parma (Преюдициално запитване — Свободно предоставяне на услуги — Член 56 ДФЕС — Хазартни игри — Данъчни въпроси — Принцип на недопускане на дискриминация — Единен данък върху залаганията)

Към всички Публикации