Актуално

  • Сподели с:
Важно от Държавен вестник

23 април 2020

 Важно от Държавен вестник

 

В брой 37 от 21.04.2020 г. e обнародвано:

1. Постановление № 71 от 16 април 2020 г. за изменение и допълнение на Постановление № 55 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

С промените е уточнено, че компенсациите са в размер 60 на сто от размера на осигурителния доход за януари 2020 г. и от дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя на всеки работник и служител, на когото се изплащат компенсации и на когото ще бъде запазена заетостта.

Компенсации няма да се изплащат за работници и служители, които ползват неплатен отпуск.

Работодателят, получил компенсация по реда на чл. 1, ал. 1 и 2 от Постановление № 55 изплаща пълния размер на трудовото възнаграждение на лицата и внася дължимите осигурителни вноски за съответния месец.

Работодател, установил непълно работно време и получил компенсация по чл. 1, ал. 3 от Постановлението, изплаща пълния размер на трудовото възнаграждение, определено като за работа при пълно работно време на лицата и внася дължимите осигурителни вноски за съответния месец.

Националният осигурителен институт ежемесечно изплаща компенсациите на работодателите, които отговарят на критериите в Постановление № 55, въз основа на обобщената информация, предоставена от Агенцията по заетостта.

Въведени са промени в Приложението към чл. 2, ал. 1, т. 2 „Списък на икономически дейности по чл. 2, ал. 1, т. 2 съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД – 2008)”, като към работодателите, които имат право да кандидатстват за компенсация, са добавени работодатели, упражняващи дейност по код 85.53. Обучение на водачи на превозни средства и код 88.91. Дневни грижи за малки деца (частен сектор).

Постановлението влиза в сила от 21 април 2020 г.

Към целия брой 37 от  21 април 2020 г.:

http://dv.parliament.bg/DVWeb/broeveList.faces

Към всички Публикации