Актуално

  • Сподели с:
Важно от Държавен Вестник

19 март 2020

Важно от Държавен вестник

 

В брой 18 от 28.02.2020 г. e обнародван:

1. Закон за изменение и допълнение на Закона за независимия финансов одит.

Промените в закона са свързани с установяване на по-пълно съответствие на националното законодателство в областта на независимия финансов одит с правото на Европейския съюз.

С преходните и заключителни разпоредби се изменят следните закони и кодекси:

2. Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

         Допълнена е разпоредбата относно случаите на разкриване на данни, представляващи данъчна и осигурителна информация, като е предвидено, че по искане на министъра на финансите могат да се предоставят данни за размера на публичните задължения на бюджетните организации;

3. Закона за корпоративното подоходно облагане

         Редактирана е разпоредбата относно допустимостта на преотстъпване на данък при предприятия, наемащи хора с увреждания в частта на планирането, разходването и отчитането на средствата, което ще се извършва с правила на националните представителни организации на и за хора с увреждания, съгласувано с министъра на труда и социалната политика /предишен текст  с наредби на националните организации на и за хора с увреждания съгласувано с министъра на финансите/;

         В параграф 22, ал.1, т.2 от ПЗР на ЗИД ЗКПО, уреждащ условията за завеждане като самостоятелен данъчен амортизируем актив на непризнати разходи за изграждане, подобрение или ремонт на техническа инфраструктура, е отстранен  пропуск в текста на разпоредбата, като са добавени разходите за ремонт (в текста преди промените бяха посочени само разходи за подобрение, без тези за ремонт);

4. Закона за местните данъци и такси

         Допълнена е разпоредбата относно дължимостта на туристически данък, като е добавен като критерий за определяне на размера на данъка регистрацията по Закона за туризма;

         За 2020 г. за местата за настаняване, регистрирани по Закона за туризма, се прилага размера на туристическия данък, определен за 2020 г. в съответната наредба от Общинския съвет, за места за настаняване, категоризирани една звезда;

5. Закона за данъците върху доходите на физическите лица

         Създадена е нова разпоредба, съгласно която в облагаемия доход от трудови правоотношения не се включват средствата за пътуване и престой, които са за сметка на Европейския съюз, международна организация или приемаща страна и са определени и предоставени съгласно техните правила във връзка с командироване от работодателя на работници и служители в бюджетни предприятия;

6. Закона за акцизите и данъчните складове

         Към енергийните продукти са добавени и продуктите, включени в код по КН 3814 - сложни органични разтворители и разредители, неупоменати, нито включени другаде; препарати за премахване на бои или лакове;

         Към енергийните продукти, освободени от акциз се добавят и продуктите с код по КН 3814 и с код по КН 3403 - смазочни препарати (включително маслата, употребявани при рязане, препаратите за намаляване триенето на гайките, препаратите против корозия и препаратите за откалъпване на базата на смазочни материали) и препарати за омасляване на текстилни материали, намасляване на кожи или на други материали, с изключение на тези, съдържащи като основен компонент 70% или повече тегловно нефтени масла или масла от битуминозни минерали.

7. Закона за данък върху добавената стойност

Въвеждат се разпоредби, свързани с прехвърляне на квоти за емисии на парникови газове – нов чл.163д и нова част трета в Приложение N 2 към глава деветнадесета „а”, които ще са в сила от 30.06.2022г.:

 

  • За доставки по прехвърляне на квоти за емисии на парникови газове по приложение № 2, част трета, по които получатели са лица, които не са установени на територията на страната, се прилагат общите правила на закона;
  • За доставки по прехвърляне на квоти за емисии на парникови газове по приложение № 2, част трета с място на изпълнение на територията на страната, по които доставчици са лица, регистрирани за целите на ДДС в друга държава членка, се прилагат общите правила на закона;
  • Създадена е част трета в Приложение 2 към глава деветнадесета „а” „Доставки по прехвърляне на квоти за емисии на парникови газове”;
  • Когато до влизането в сила на този закон е получено авансово плащане за доставки по прехвърляне на квоти за емисии на парникови газове по приложение № 2, част трета от Закона за данък върху добавената стойност, за които е променено данъчното третиране по отношение на лицето – платец на данъка, и за които данъчното събитие възниква след деня на влизането в сила на този закон, доставчикът следва да анулира издадената за авансовото плащане фактура и да издаде нова фактура, в която да посочи цялата данъчна основа за доставката. За анулирането се съставя протокол по чл. 116, ал. 4 от Закона за данък върху добавената стойност. Получателят - регистрирано лице по Закона за данък върху добавената стойност, в този случай е длъжен да начисли данък върху цялата данъчна основа на доставката, включително за направеното авансово плащане.

8. Закона за мерките срещу изпирането на пари

 

Законът влиза в сила от 28 февруари 2020 г. с изключения.

 

 

Към целия брой 18 от  28 февруари 2020 г.:

http://dv.parliament.bg/DVWeb/broeveList.faces

 

 

От Официален вестник на ЕС:

Към брой L 062 от 02 март 2020 г. на Официален вестник на ЕС, официален раздел:

1. Регламент (ЕС) 2020/283 на Съвета от 18 февруари 2020 година за изменение на Регламент (ЕС) № 904/2010 по отношение на мерки за засилване на административното сътрудничество с цел борба с измамите с ДДС

2. Директива (EС) 2020/285 на Съвета от 18 февруари 2020 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на специалния режим за малките предприятия и Регламент (ЕС) № 904/2010 относно административното сътрудничество и обмена на информация за целите на наблюдението на правилното прилагане на специалния режим за малките предприятия

 

Към брой С 068 от 02 март 2020 г. на Официален вестник на ЕС, неофициален раздел

1. Дело C-707/18: Решение на Съда (осми състав) от 19 декември 2019 г. (преюдициално запитване от Tribunalul Timiș — Румъния) — Amărăști Land Investment SRL/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Timiș (Преюдициално запитване — Данъчни въпроси — Обща система на данъка върху добавената стойност — Директива 2006/112/ЕО — Облагаеми сделки — Приспадане на данъка, платен за получена доставка — Покупко-продажба на недвижими имоти, които не са вписани в националния регистър на недвижимите имоти — Разходи във връзка с първото вписване в посочения регистър, поети от приобретателя — Използване на трети специализирани дружества — Участие в доставка на услуги или разходи, свързани с инвестицията, направени за нуждите на предприятие)

Към всички Публикации