Публикации

  • Сподели с:
Важно от Държавен вестник

11 март 2020

От Официален вестник на ЕС:

 

Към брой С 076 от 09 март 2020 г. на Официален вестник на ЕС, неофициален раздел

                              

1. Законодателна резолюция на Европейския парламент от 29 май 2018 г. относно предложението за решение на Съвета за сключване, от името на Европейския съюз, на Споразумението между Европейския съюз и Кралство Норвегия за административното сътрудничество, борбата с измамите и събирането на вземания в областта на данъка върху добавената стойност (COM(2017)0621 – C8-0407/2017 – 2017/0272(NLE))

 

Към брой С 077 от 09 март 2020 г. на Официален вестник на ЕС, неофициален раздел

 

1.  Дело C-613/18: Определение на Съда (шести състав) от 21 януари 2020 г. (преюдициално запитване от Tribunal Tributário de Lisboa — Португалия) – Estado do Canadá/Autoridade Tributária e Aduaneira (Преюдициално запитване - Член 99 от Процедурния правилник на Съда — Ограничения на движението на капитали към и от трети страни — Пряко данъчно облагане — Корпоративно подоходно облагане — Печалби, разпределени от дружества, установени на португалска територия — Намаляване на данъчната основа)

2.  Дело C-47/19: Определение на Съда (девети състав) от 7 октомври 2019 г. (преюдициално запитване от Finanzgericht Hamburg — Германия) — HA/Finanzamt Hamburg-Barmbek-Uhlenhorst (Преюдициално запитване — Обща система на данъка върху добавената стойност (ДДС) — Директива 2006/112/ЕО — Член 132, параграф 1, букви з) — й) — Различни освободени доставки, свързани с децата и младежите, с предоставянето училищно или университетско образование — Курсове по сърф и ветроходство за училища и университети — Учебно пътуване)

 

Към всички Публикации