Публикации

  • Сподели с:
Важно от Държавен вестник

04 март 2020

Важно от Държавен вестник

 

В брой 14 от 18.02.2020 г. e обнародван:

1. Закон за изменение и допълнение на Закона за хазарта

2. Закон за изменение и допълнение на Валутния закон.

В заключителните разпоредби се изменят следните закони:

  • В Закона за акцизите и данъчните складове:

            Въведена е промяна в административно – наказателната разпоредба на чл. 123 в от ЗАДС, като е отменена санкцията за приемане, пренасяне и доставяне на забранени акцизни стоки и отпадъци от тютюн чрез пощенската мрежа; санкцията за непредоставяне на акцизни пратки за преглед от пощенски оператори, както и за непредоставяне на документ за самоличност на подател и получател на пратката. В резултат на промяната, на санкция подлежи само използването на пощенски услуги за изпращане или получаване на акцизни стоки и отпадъци от тютюн (забраната за ползване на пощенски услуги не се прилага за акцизни стоки с платен или обезпечен акциз, акцизни стоки с бандерол и отпадъци от тютюн между търговци във връзка с тяхната обичайна дейност).

            Предвидено е отнемане в полза на държавата на тютюневи изделия или алкохолни напитки в количества с търговски характер, които са изпращани, пренасяни или превозвани от физическо лице за друга държава членка.

  • В Закона за данък върху добавената стойност:

            Извършена е поправка на допусната техническа неточност в текста на чл. 15 а, ал. 8 от ЗДДС относно последиците при неизпълнение на изискванията за прилагане на режим складиране на стоки до поискване. В случаите, когато в 12 - месечния срок от пристигане на стоките на територията на страната същите се доставят на лице, за което не са били предназначени първоначално, следва да се прилага нормата на ал. 6 от същата разпоредбата. Преди промяната чл. 15а, ал. 8 от ЗДДС препращаше към ал. 3 на същата разпоредба, която урежда ДДС третирането на изпратени до територията на страната стоки, при спазване на изискванията за прилагане на режима.

  • В Закона за данъците върху доходите на физическите лица:
  • в § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  • в дефинициите за допълнително доброволно осигуряване и допълнително здравно осигуряване (т.12 и т.13) се добавя и предоставянето на този вид услуги съгласно законодателството на държава – членка на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие;
  • в дефиницията за застраховки „Живот” (т.14)се добавят застраховките, аналогични на застраховките по т. 14, буква „а”, сключвани от застрахователи със седалище в държава – членка на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие;

 

Законът влиза в сила от 22 февруари 2020 г. с изключения.

 

Към целия брой 14 от  18 февруари 2020 г.:

http://dv.parliament.bg/DVWeb/broeveList.faces

Към всички Публикации