С първоначалния си достъп до този сайт потребителят се съгласява и приема, че посещенията и ползването по какъвто и да било начин на разположените върху сайта информация и/или елементи се извършват при спазването на следните условия:

Естество и предназначение на публикуваната информация

Всички материали, които са публикувани върху този сайт (включително коментари по зададени от потребители теми), имат за цел да се акцентира върху въпроси, които са от значение за повече от един потребител, както и да се даде определена насока и най-обща представа за разглежданата материя. Поради това материалите имат принципен характер, не са обвързани с конкретна фактология и се предоставят без заплащане на възнаграждение. Те не представляват и не следва да се разглеждат като конкретен професионален съвет и/или консултация, и/или изследване по разглежданите правни, данъчни, счетоводни, финансови, корпоративни и каквито и да било други въпроси, нито като оферта или предложение за сключване на договор с потребителя. АФА ООД не носи отговорност за каквито и да било преки или косвени вреди и/или пропуснати ползи, претърпени от потребителя в резултат на използването на публикуваната върху сайта информация по какъвто и да било начин, включително в резултат на вземането на решения и/или извършването и/или неизвършването на определени действия въз основа на нея.

Публикуваните върху сайта материали са изготвени към определен момент и са съобразени с действащото към този момент законодателство. АФА ООД не поема ангажимент за непрекъсната актуализация на вече публикуваните върху сайта материали съобразно последващите нормативни промени. В случай, че потребителят се нуждае от конкретен професионален съвет или съдействие, следва да се обърне към АФА ООД с конкретно запитване и дружеството ще му предостави исканото професионално съдействие съобразно възникналата специфична хипотеза и относимото към нея законодателство.

Събиране на статистическа информация

АФА ООД информира потребителя, че използва "cookies" (малки системни файлове, които се копират върху компютъра на потребителя, когато за първи път посети сайта). Посредством тези файлове АФА ООД получава единствено информация от статистически характер относно броя на потребителите на сайта, домейна и IP адреса, от които е осъществен достъп до сайта, датата и часа на достъпа. По такъв начин се проследява пътят до устройството или ресурсът, от който се осъществява достъпът, но не се получава идентифицираща информация за конкретния потребител. АФА ООД не получава, не събира и не разпространява каквато и да било конфиденциална информация и/или лични данни относно потребителите на своя сайт.

Лични данни

Ползването на информацията от сайта не предполага предостаянето от ваша страна на лични данни. Сайтът съдържа опция, която позволява да заявите интерес от услугите на АФА ООД и да отправите запитване по въпроси, които представляват интерес за вас.  В тази връзка информацията, която се събира е лимитирана единствено до данни (име, е-мейл адрес, телефон и др.под.), които ще ни позволят да се свържем обратно с вас, за да отговорим на поставените от вас въпроси. Тази информация може да бъде използвана в бъдеще, за да ви информираме за разширяването на предлаганите от АФА ООД услуги или за да ви поканим на събития и мероприятия, организирани от нас. 

Когато се събира информация, която е свързана с определено лице, АФА ООД поема отговорността да съхранява тази информация и да осигури, че тя няма да се използва за цели, различни от тези, за които е предоставена, но няма да проверява верността и съдържанието на тази информация.

Генерирани връзки към други сайтове (links)

АФА ООД не предоставя гаранции за съществуването и съдържанието на други сайтове, към които са генерирани връзки, както и за пълнотата, актуалността, верността и полезността на информацията в тях. АФА ООД не носи каквато и да било отговорност за вреди и пропуснати ползи, претърпени от потребителите в резултат на липсата или използването на информацията от сайтовете, към които се препраща, доколкото те се притежават и поддържат от трети лица и АФА ООД не е в състояние да упражнява контрол в това отношение.

В случай че се провеждат дискусии в реално време между потребителите или посредством този сайт се осъществява друг обмен на информация между тях, всеки потребител носи отговорност за направеното от него изявление и за изразеното от него мнение или съвет.

С оглед естеството на сайта като обособено място от Интернет, не могат да бъдат предоставени гаранции и по отношение липсата на вируси.

Права на интелектуална собственост

Всички права на интелектуална собственост върху елементите, включени в съдържанието на този сайт (включително кодове, програми, схеми, графики, форми, изображения, текст, звук и други обекти на интелектуалната собственост), се притежават от АФА ООД и/или от негови съконтрагенти, предоставили му правата за използването на тези елементи.

Потребителят на информацията в сайта е длъжен предварително да поиска писменото съгласие на АФА ООД (и/или на посочени от последното негови съконтрагенти), преди да копира и възпроизвежда публично, използва по друг начин, видоизменя, интерпретира или реферира към публикациите в този сайт и/или към името на АФА ООД във връзка с тези публикации. В случай на копиране на информация от сайта върху компютъра на потребител за лична и нетърговска употреба, последният е длъжен да осигури върху всяко копие запазването на всички знаци за запазени права, търговски марки (лого) или други подобни, разположени върху оригиналния материал.

Потребителят се съгласява и приема да не генерира връзки към този сайт, посредством които се извършва:

  • неправомерно, включително подвеждащо и заблуждаващо използване на фирменото наименование и търговската марка (лого) на АФА ООД
  • въвеждане в заблуждение по отношение на унифицирания адрес (URL) на този сайт и/или заобикаляне на заглавната страница (homepage) на сайта, включително генериране на директни връзки към публикувана на вътрешните страници информация
  • използване на рамки, посредством които у третите лица се създава погрешната представа, че материали от този сайт са част от сайта на потребителя

АФА ООД си запазва правото да изисква от всеки потребител, генерирал връзки от категорията на описаните по-горе, да заличи незабавно тези връзки.

Всеки потребител е длъжен да обезщети АФА ООД за всички претърпени вреди и пропуснати ползи в резултат на неправомерно рефериране към и/или използване, възпроизвеждане, публикуване, видоизменяне, интерпретиране и други подобни на каквито и да било елементи от съдържанието на сайта.

Въпроси на посетителите

Ако имате въпроси относно сигурността или използването на вашите данни или информация при ползването на този сайт, моля да се свържете с нас на тел.: (+359 2) 9433700 или да ги отправяте на office@afa.bg.