Публикации

Четете по-подробно за...

Последните промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица

Още

Четете по-подробно за...

Закон за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход

Още

Четете по-подробно за...

Промени в ППЗДДС в сила от 13 юли 2018 г.

Още

Четете по-подробно за...

Нови правила на ЕС по отношение на задължителния автоматичен обмен на информация в областта на преките данъци

Още

Четете по-подробно за...

Последни промени в Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)

Още

Четете по-подробно за...

Промени в Закона за акцизите и данъчните складове в сила от 1 януари 2018 г.

Още

Четете по-подробно за...

Промени в ЗДДС в сила от 1 януари 2018 г.

Още

Четете по-подробно за...

Последни промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица

Още

Четете по-подробно за...

Промени в данъчно-осигурителния процесуален кодекс в сила от 04.08.17г.,касаещи отговорността на трети лица по отношение на задължения за данъци и задължителни осигурителни вно ...

Още

Четете по-подробно за...

Дългоочакваните промени в ДОПК, въвеждащи автоматичния обмен на отчети по държави – факт от 04.08.17г.

Още