Публикации

  • Сподели с:
Четете по-подробно за...

12 декември 2017

ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ В СИЛА ОТ 1 ЯНУАРИ 2018 г.

 

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност са обнародвани изменения и допълнения в Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС).

Някои от измененията на ЗАДС са с цел прецизиране на определени разпоредби, докато други въвеждат нови права и забрани, както и оптимизират контролната дейност на Агенция Митници.

Някои от най-значимите промени могат да бъдат обобщени, както следва:

•    Легалната дефиниция на „енергиен продукт за отопление” е разширена и се пояснява, че неговото приложение не се ограничава само до отопление на помещение, но също се използва и в производството (в оранжерии, сушилни и др.)
•    За „тютюн за пушене” ще се смятат и изделията за пушене с водна лула (наргиле) независимо дали съдържат тютюн или не.
•    От заплащане на акциз се освобождава произведената електрическа енергия от лица, които не са задължени да са получили лиценз по Закона за енергетиката  и при условие, че е платен акциз за енергийните продукти, вложени в производството на електрическата енергия.
•    Крайният срок за заплащане на акциз ще се счита спазен дори ако безкасовото плащане е наредено в последния ден на срока за плащане и сумата е получена от Митническото бюро не по-късно от следващия работен ден.
•    В бъдеще действието на лиценза за управление на данъчен склад няма да се прекратява в случаите на вливане, сливане или разделяне.
•    Банковите гаранции предоставяни от складодържателите по чл. 77 от ЗАДС трябва да са със срок на валидност не по-малко от една година. В случай на вливане, сливане или разделяне складодържателят следва да представи анекс към първоначалната банкова гаранция  преди подаване на уведомление по чл. 77 от ДОПК.
•    Операторите на газопреносни и газоразпределителни мрежи са длъжни до 10-о число на всеки месец да предоставят информация на компетентното митническо учреждение, относно средствата за търговско измерване, потребените количества природен газ за собствени нужди, данни за типа на средствата за търговско измерване при промяна и т.н.
•    В случай че на територията на страната се установят липси при приключване на движение на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз, началникът на компетентното митническо учреждение, издава решение за установяване на задължение за акциз от изпращача (разпоредбите са приети на основание Решение на СЕС по дело  С-64/15). Определената сума за акциз следва да се заплати в рамките на 14 дни от връчване на решението.
•    Ако акцизните стоки не са постъпили физически в данъчния склад  се забранява потвърждаването на  тяхното получаване на територията на България.
•    Забранява се публикуването на обяви и съобщения, включително в електронен вид, чрез които се предлагат за продажба алкохолни напитки или тютюневи изделия, които не са облепени с изисквания бандерол. Въпросните акцизни стоки (по чл. 99, ал.1, т. 3 и 4 и ал. 2, т. 2-6 от ЗАДС) не могат да бъдат изпращани  чрез пощенската мрежа (с изключение на отпадъци от тютюн, изпращани между търговци във връзка с тяхната обичайна дейност). Изпращачите трябва да попълват декларации пред пощенските оператори, че изпращаните от тях стоки са облепени с изисквания бандерол и че дължимият акциз за тях е заплатен.
•    Подробно се регламентират задълженията на лицата, които управляват средства, с които се превозват акцизни стоки, като и на получателите на акцизните стоки на територията на България (съдействие на митническите органи във връзка с инсталирането на технически средства и при получаване на стоките, предоставяне на информация относно маршрута на движение и други).
•    Размерът на глобите и имуществените санкции е намален за определени нарушения (напр. за невнасяне в срок на дължимия акциз).
•    ЗАДС предвижда и нови административни нарушения (напр. ако митническите органи установят липси на акцизни стоки и ти този факт не e отразен в материалната отчетност на лицето, то тогава следва да се наложи санкция в размера на дължимия акциз, но не по-малко от 500 лв.)

 

 

 

Настоящият материал не е изчерпателен, има само общ информативен характер и не представлява конкретен съвет или консултация. В случай, че имате въпроси, моля, не се колебайте да се свържете с нас на тел. + 359 2 9433700, факс + 359 2 9433707, e-mail: office@afa.bg или на адрес: гр. София 1504, ул. "Оборище" № 38.

 

Към всички Публикации