Публикации

  • Сподели с:
Четете по-подробно за...

11 декември 2017

ПРОМЕНИ В ЗДДС В СИЛА ОТ 1 ЯНУАРИ 2018 Г.

 

В Държавен вестник брой 97 от 05.12.2017 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗИД на ЗДДС), с който са приети изменения и допълнения в други материални данъчни закони, в Закона за счетоводството и в други закони.
Настоящият материал не е изчерпателен и има за цел да обобщи основните промени в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), както следва:

1. Промяна в срокове

1.1. С изменението на чл. 96, ал. 1 ЗДДС е съкратен срокът за подаване на заявление за регистрация при достигане на оборот от 50 хил.лв. в рамките на 12 последователни месеца от 14 на 7 дни от изтичане на данъчния период, през който е достигнат оборотът.  

За лицата, които са достигнали този оборот в рамките на до два последователни месеца заявлението за регистрация следва да бъде подадено в 7-дневен срок от датата, на която е достигнат оборотът.  Лицата, които не са изпълнили това свое задължение в срок дължат ДДС за облагаемите доставки, с които се надхвърля оборота от 50 хил.лв., както и за доставките, за които данъкът е дължим от получателя, получени след тази дата, за периода от датата, на която е надвишен оборотът, до датата на регистрация.  

1.2. Срокът за подаване на заявление за регистрация в случаите на получаване на стоки и услуги в резултат от преобразуване, апорт, придобиване на предприятие (чл. 10 от ЗДДС) също е съкратен на 7 дни.

1.3. Същият срок е предвиден и при възникване на задължение за регистрация на неперсонифицирано дружество. То следва да подаде заявление за регистрация в 7-дневен срок от създаването (ако поне един съдружник е регистрирано лице, дружеството се счита регистрирано от тази дата) или от датата на регистрация на един от съдружниците.  

1.4. Съкратен от 14 на 7 дни е и срокът за подаване на заявление за продължаване на ДДС регистрацията при заличаване на ЕТ (чл. 107, т. 3, б.”б” ЗДДС и чл.132а, ал. 2 ЗДДС), когато дейността му се поема от друго лице.

2. Отпада изискването за предоставяне на обезпечение при регистрация

Отменено е изискването за предоставяне на обезпечение към датата на регистрация в случаите, когато някой собствениците, съдружниците, акционерите, управителите или прокуристите на лицето има неуредени задължения за ДДС в размер над 5000 лв., срещу него е заведено наказателно производство, осъждан е за престъпления срещу данъчната система или е бил собственик, съдружник, акционер, управител или прокурист и др.под. на дружество с неуредени задължения за ДДС (чл. 176а и 176б ЗДДС). Отмяната е свързана с разширяването на отговорността на собствениците, съдружниците, акционерите, управителите и прокуристите за неуредени задължения на дружеството по чл. 19 ДОПК.

С §38 от Преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на ЗИД на ЗДДС е предвидено възстановяване на предоставените до 31.12.2017 г. обезпечения в 30-дневен срок от датата на подаване на искане за това, освен ако сумата на предоставеното обезпечение не бъде използвана (по реда на принудителното изпълнение по ДОПК) за покриване на неуредени задължения на лицето за ДДС, глоба или имуществена санкция по ЗДДС.

3. Корекции на ползван данъчен кредит

3.1. Със създаването на нова ал. 6 на чл. 79 ЗДДС е запълнена една законова празнота. Досега законът предвиждаше възможност да се приспадне допълнително данъчен кредит при продажбата по облагаема доставка на стока или услуга, която е или би била дълготраен актив, когато при придобиването ѝ е бил приспаднат частично данъчен кредит. Законът не предвиждаше такава възможност в случаите, когато за стоката или услугата не е бил приспаднат данъчен кредит, а тези случаи бяха уредени в чл. 66, ал. 7 от Правилника за прилагане на ЗДДС. С новата ал. 6 на чл. 79 ЗДДС е предвидена възможност да се извърши такова приспадане, ако при придобиването на стоката или получаването на услугата не е бил приспаднат ДДС поради ограничение на чл. 70 ЗДДС, впоследствие обаче е направена годишна корекция поради промяна в предназначението ѝ, и накрая стоката или услугата е станала предмет на облагаема доставка.

3.2. С новите ал. 7 на чл. 79а и ал. 6 на чл. 79б ЗДДС е пояснено, че не се извършва годишна корекция на ползвания данъчен кредит в случаите, когато стоката или услугата не е налична към края на годината  и вече е извършена корекция по чл. 79 ЗДДС. Това изменение е в сила от 01.12.2017 г., т.е. ще се прилага за целите на годишната корекция за 2017 г.

Отпаднало е задължението за извършване на корекция на ползван данъчен кредит по чл. 79а и 79б ЗДДС при прекратяване на регистрацията, доколкото към датата на прекратяване на регистрацията се извършва облагане на наличните активи с презумпция, че същите се станали обект на доставка.

Създаден е нов чл. 79в ЗДДС, с който в ЗДДС са прехвърлена разпоредбата на чл. 66, ал. 8 ППЗДДС, която досега поясняваше прилагането на формулите за извършване на годишната корекция на ползван данъчен кредит.  
 
4. Промени в реда на деклариране

В резултат на направените промени в чл. 125 ЗДДС считано от 01.01.2018 г. месечната справка-декларация, VIES-декларацията и дневниците за покупки и продажби ще се подават единствено по електронен път.  

5. Задължение за предоставяне на обезпечение при доставки на течни горива по чл. 176в ЗДДС

С направените изменения в чл. 176в ЗДДС от лицата, които имат задължение да предоставят такова обезпечение са изключени няколко групи лица:

  • Регистрираните земеделски производители за горивата, с които зареждат превозни средства, машини и техника, регистрирани по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника;
  • Бюджетни организации, които осъществяват ВОП на течни горива или получават течни горива, освободени за потребление по чл. 20 ЗАДС, предназначени за собствено потребление;
  • Лицата, извън посочените по-горе, които осъществяват ВОП на течни горива или получават течни горива, освободени за потребление по чл. 20 ЗАДС, предназначени за собствено потребление, ако са вписани в регистър, създаван и поддържан от НАП. Редът за вписване и съдържанието на регистъра ще се определят с ППЗДДС.

За периода до създаване на регистъра е дадена възможност освобождаването да се извършва чрез подаване на декларация в компетентната териториална дирекция на НАП в 7-дневен срок преди данъчното събитие при ВОП или освобождаването за потребление на горивото.

С §39 от ПЗР на ЗИД на ЗДДС е дадена възможност на лицата, които са направили обезпечение, задължението за което е отпаднало, да поискат освобождаване на обезпечението. То трябва да бъде възстановено в 30-дневен срок от подаване на искането, освен ако не бъде използвано за погасяване на съществуващи задължения на лицето за ДДС, глоби или имуществени санкции по ЗДДС (по реда за принудително изпълнение по ДОПК).

6. Промени в обхвата на сделките с инвестиционно злато

Създаден е нов чл. 100а ЗДДС, който съдържа определението на „инвестиционно злато”. Освен съществуващите досега стоки, които бяха определени като „инвестиционно злато” с т. 24 от Допълнителните разпоредби на ЗДДС (чийто текст е преместен в чл. 100а ЗДДС), като инвестиционно злато са определени и:

  • Златните монети, включени в Списъка на златни монети по чл. 344 от Директива 2006/112/ЕС и публикуван до 1 декември на годината в Официалния вестник на ЕС; и
  • Златни монети, за които управителят на БНБ е издал документ, че за тях са изпълнени критериите за и представляват инвестиционно злато.

С ППЗДДС ще се уточни редът и необходимите документи за включване на златни монети в списъка на златните монети, представляващи инвестиционно злато. Този списък ще се определя със заповед, издадена съвместно от министъра на финансите и управителя на БНБ.  

7. Допълнителни изисквания относно поддръжката и експлоатацията на ФУ/ИАСУТД

С измененията, направени в чл. 118 ЗДДС се въвеждат допълнителни задължения, свързани с поддръжката и експлоатацията на ФУ/ИАСУТД. Вменено е задължение на министъра на финансите да допълни Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства и да определи ред за издаване на разрешение, съответно за отнемането му, на лицата, които ще извършват техническо обслужване и ремонт на  ФУ/ИАСУТД. С новата ал. 5 на чл. 118 ЗДДС пък е въведено задължение за лицата, които използват фискални устройства да сключват договори за техническа поддръжка и ремонт само с лица, които имат такова разрешение. Мотивът за въвеждане на тази нова регистрация е да се намали рискът от недобросъвестна намеса във фискалните устройства.

С допълнението на чл. 186 ЗДДС е разширен кръгът на случаите, при които се прилага принудителната административна санкция „затваряне на обект” с хипотезата на използване на системи с фискална памет, които не са от одобрен тип, са модифицирани, имат нарушени или липсващи пломби, позволяват работа при прекъсване на връзката с НАП.

ЗИД на ЗДДС влиза в сила от 01.01.2018 г. с изключение на разпоредбите, за които изрично е предвидено влизане в сила от 01.12.2017 г., посочени в настоящия материал.

 

 

Настоящият материал не е изчерпателен, има само общ информативен характер и не представлява конкретен съвет или консултация. В случай, че имате въпроси, моля, не се колебайте да се свържете с нас на тел. + 359 2 9433700, факс + 359 2 9433707, e-mail: office@afa.bg или на адрес: гр. София 1504, ул. "Оборище" № 38.

Към всички Публикации