Публикации

  • Сподели с:
Важно от Държавен вестник

12 юни 2018

 

Обнародвани са:

 

  • Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки

Влиза в сила от 16 юни 2018 г.

 

  • Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт

Влиза в сила от 16 юни 2018 г.

 

  • Решение за избиране на председател на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори

Влиза в сила от 16 юни 2018 г.

 

  • Постановление № 97 от 7 юни 2018 г. за изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, приета с Постановление № 30 на Министерския съвет от 2000 г.

Влиза в сила от 1 януари 2018 г. с изключения.

 

 

Към целия брой 49/12.06.2018 г.:

http://dv.parliament.bg/DVWeb/index.faces

 

 

От Официален вестник на ЕС:

 

  • Дело C-532/16: Решение на Съда (първи състав) от 11 април 2018 г. (преюдициално запитване от Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Литва) — Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos/SEB bankas AB (Преюдициално запитване — Обща система на данъка върху добавената стойност (ДДС) — Ограничение на правото на приспадане на данъка, платен за получена доставка — Корекция на приспаданията на данъка, платен за получена доставка — Доставка на земя — Неправилно квалифициране като „облагаема дейност“ — Посочване на данъка в първоначалната фактура — Промяна на тази информация от доставчика)  -  брой С 200 от 11.06.2018г.

 

 

Към брой С 200 от 11 юни 2018 г. на Официален вестник на ЕС:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=OJ:C:2018:200:TOC

Към всички Публикации