Публикации

  • Сподели с:
Важно от Държавен вестник

14 юли 2017

Обнародвани са:

 

  • Решение № 9 от 6 юли 2017 г. по конституционно дело № 9 от 2016 г.

Конституционното дело е образувано по искане на ВАС за обявяване на противоконституционност на чл. 4б, ал. 1, чл. 4в, ал. 1 и чл. 124а, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, касаещи правото на избор за промяна на осигуряването универсален пенсионен фонд (УПФ) във фонд „Пенсии”.

Конституционният съд отхвърля искането като неоснователно.

 

  • Решение № 10 от 6 юли 2017 г. по конституционно дело № 10 от 2016 г.

Обявява за противоконституционна разпоредбата на чл. 5, ал. 4 от Закона за Комисията за финансов надзор, съгласно която нарушенията при избора на член на комисията не опорочават нейните решения.

 

Към целия брой 57/14.07.2017 г.:

http://dv.parliament.bg/DVWeb/broeveList.faces

 

От Официален вестник на ЕС

 

  • Решение за изпълнение (ЕС) 2017/1257 на Комисията от 11 юли 2017 година относно необходимите технически стандарти и формати за единна система за осигуряване на възможност за намиране на съответствия между свободните работни места и заявленията за работа и автобиографиите на портала EURES – брой L 179 от 12 юли 2017 г.

 

Към брой L 179 от 12 юли 2017 г. на Официален вестник на ЕС:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=OJ:L:2017:179:TOC

 

  • Делегиран регламент (ЕС) 2017/1259 на Комисията от 19 юни 2017 година за замяна на приложения I, II, III и IV към Регламент (ЕО) № 861/2007 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на европейска процедура за искове с малък материален интерес – брой L 182 от 13 юли 2017 г.

  • Делегиран регламент (ЕС) 2017/1260 на Комисията от 19 юни 2017 година за замяна на приложение I към Регламент (ЕО) № 1896/2006 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на процедура за европейска заповед за плащане – брой L 182 от 13 юли 2017 г.

 

Към брой L 182 от 13 юли 2017 г. на Официален вестник на ЕС:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=OJ:L:2017:182:TOC

Към всички Публикации